Ingezonden persbericht

Rieke, Sylvester,

Goedemorgen.

Bijgaand een document aangaande vragen ex artikel 38 lid 4 van het "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2002" aangaande de ontwikkelingen van de nieuwbouw van het Wierickehuis. Vanavond tijdens de raadsvergadering zal ik de vragen stellen. Willen jullie het document onder de aandacht brengen van het college?

Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Jaap Arens

Vragen als bedoeld in artikel 38, lid 4 van het "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2002"

Tijdens de afgelopen raadsvergadering in april 2002 heeft de fractie van "Beter Bodegraven" bij monde van de heer Rodenburg de vraag gesteld of de opgevangen signalen vanuit de burgerij betreffende de ontwikkeling van de nieuwbouw van het Wierickehuis waren opgeschort juist waren. In reactie werd dit van de zijde van het college van B&W ontkennend beantwoord. De portefeuillehouder mevrouw Hoekstra heeft zelfs het gerucht naar het rijk der fabelen verwezen met de uitdrukking: "indianenverhalen."

Vervolgens is naar aanleiding van de Besluitenlijsten van het college van B&W in de commissie Leven & Welzijn in de maand mei door de fractie van "Beter Bodegraven" wederom de vraag gesteld aan mevrouw Hoekstra of het daarin gestelde tot gevolg heeft dat de nieuwbouw tijdelijk wordt gestaakt. Tot onze verbazing werd nu wél bevestigend gereageerd door het college van B&W.

Tenslotte stelt de fractie van "Beter Bodegraven" vast dat o.a. de financiële gevolgen ten aanzien van de mogelijke BTW-problematiek slechts van de schrijvende media vernomen moet worden.

Vraag 1. Wie van de leden van het college van B&W is verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het Wierickehuis? De heer van de Schans of mevrouw Hoekstra?

Vraag 2. Kunt u aangeven waarom ten aanzien van de stand van zaken betreffende de nieuwbouw van het Wierickehuis binnen een zeer korte tijdspanne te weten de afgelopen raadsvergadering van april en de recente bijeenkomst in mei van de commissie Leven & Welzijn de reactie van de zijde van het college van B&W met 180 graden is gewijzigd?

Vraag 3. Waarom is bij de besluitvorming aangaande de nieuwbouw van het Wierickehuis de BTW-problematiek niet dan wel niet eerder onder de aandacht gebracht van de Raad? De toenmalige wethouder heeft indertijd al de toezegging gedaan dat deze problematiek niet speelde! Sinds wanneer is dit probleem bij het college van B&W dan wel bij de ambtelijke dienst bekend?

Vraag 4. Spelen nog andere zaken een rol bij de laatste ontwikkelingen?

Vraag 5. Hoe denkt u uitvoering te geven aan het Raadsbesluit inzake de voorgenomen nieuwbouw van het Wierickehuis?

Vraag 6. Waarom moet de Raad de ontwikkelingen ten aanzien van het Wierickehuis uit de krant vernemen? Waarom is het college van B&W lijdzaam jegens de Raad? Waarom is de Raad niet actief tussentijds door het college van B&W geïnformeerd? Is sprake van minachting van de Raad? Waarom wordt wel de pers geïnformeerd maar wordt de Raad niet zorgvuldig en tijdig op de hoogte gebracht?

Vraag 7. Op welke wijze bent u voornemens de gerezen ontwikkeling onder de aandacht te brengen van met name de burgers van Nieuwerbrug?

Vraag 8. Is het college van B&W het met de fractie van "Beter Bodegraven niet eens dat het wenselijk is in het kader van de gewenste transparantie in de besluitvorming om een onderzoek in te stellen door de Raad naar de gang van zaken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van het Wierickehuis?

De fractie van "Beter Bodegraven"
Jaap Arens

Deel: ' Vragen over nieuwbouw Wierickehuis in raadsvergadering Bodegraven '
Lees ook