Gemeente Utrecht
2003 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

23 Vragen van de heer V. Oldenborg

(ingekomen 26 maart 2003)Nu de stofwolken na het debat over de voortgangsnotitie "Havenatlas" in de Commissie Verkeer en Beheer van 18 maart 2003 zijn opgetrokken, heeft de fractie van Leefbaar Utrecht toch nog enkele vragen overgehouden die in het vuur van het debat niet nader aan de orde zijn gekomen. Natuurlijk is de fractie van Leefbaar Utrecht tevreden over de toezeggingen van het College betreffende herziening en inspraak en met de uitspraken die er toe leiden dat Den Doolaard niet uit de Utrechtse wateren hoeft te verdwijnen. De volgende vragen zouden wij echter nog graag beantwoord zien:


Hoe lang is de Reinigings- en Havendienst (RHD) nu al met de productie van deze atlas bezig en wat zijn daarvan tot op heden de totale kosten, inclusief de kosten van alle ambtelijke overleggen en ondersteuning, geweest?
Ten laste van welk budget worden deze kosten opgevoerd?
Is het de bedoeling om deze kosten, op enig moment, te verhalen op de liggelden voor schepen in de stad Utrecht?
Gezien de vele kritiekpunten die vanaf medio 2002 in diverse commissievergaderingen zijn besproken, stelt Leefbaar Utrecht vast dat de RHD kwalitatief onvoldoende is toegerust om de beleidsuitgangspunten uit de havenverordening om te zetten in een hanteerbare praktische invulling. Leefbaar Utrecht is van mening dat deze invulling onverwijld dient te worden ondergebracht bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Is het college bereid dit te bewerkstelligen?
Heeft het College al afspraken gemaakt met de RHD over een terughoudend handhavingsbeleid in de geest van de te nemen maatregelen, zoals die met de commissie zijn besproken?
Tijdens de commissiebehandeling is de RHD, en met name de uitvoerend verantwoordelijken voor het nautisch beleid in de stad, beticht van het "voortdurend belazeren van de wethouder" en het "verspreiden van leugens". Achteraf hebben wij vastgesteld dat de wethouder in het geheel niet is ingegaan op deze ernstige aantijgingen van de zijde van insprekers. De fractie van Leefbaar Utrecht verzoekt het College alsnog op deze ernstige beschuldigingen te reageren.
Antwoord van Burgemeester en Wethouders

(verzonden 8 april 2003)Voordat wij tot beantwoording van de vragen overgaan willen wij in algemene zin het volgende opmerken.


De Havenverordening, vastgesteld door uw Raad op 13 april 1995 en de daarvan mede op basis van inspraak afgeleide Havenatlas, door het College vastgesteld op 11 april 2000 zijn in het leven geroepen omdat regulering van het gebruik van het openbaar water noodzakelijk werd geacht. De Havenverordening en de Havenatlas zijn, zo bleek ook tijdens de commissiebehandeling, op zich goede instrumenten die tezamen regulering mogelijk maken. Als zodanig staat de Havenatlas als instrument dan ook niet ter discussie. Wat tot discussie geleid heeft zijn de in het Plan van Aanpak beschreven maatregelen (zonering, lengte, hoogte en daarin mogelijk voorkomende onvolkomenheden) en de reikwijdte van de over de Havenatlas gevoerde inspraak.


Overeenkomstig de toezegging in de commissie Verkeer en Beheer zal de Havenatlas worden aangepast en in de inspraak worden gebracht. In afwachting daarvan wordt de bestaande situatie met betrekking tot de ligplaatsen van recreatieschepen bevroren. Wij zien erop toe, dat bij de besluitvorming een afweging kan plaats vinden van alle relevante belangen.
Wij beantwoorden, met inachtneming van het voorgaande, de vragen als volgt:


De Havenatlas is in april 2000 vastgesteld en in oktober 2000 in werking getreden. Sindsdien is, behoudens een wijziging van de Havenatlas betreffende de Cereolkade, niet meer aan de Havenatlas als zodanig gewerkt. Sinds 1998 tot heden is aan externen (ingenieursbureau IBU en juridische Adviesbureau Jama) een bedrag van EUR 29.000,- betaald. De overige kosten zijn opgevangen binnen de reguliere capaciteit van de verschillende betrokken diensten.
De kosten van de Reinigings- en Havendienst worden ten laste gebracht van het voor de Havendienst beschikbare reguliere budget. In de begroting 2003 vindt u dit op pagina 366 van de gemeentebegroting onder productnummer 6422.
Het is tot op heden niet de bedoeling om deze kosten op enig moment te verhalen op de liggelden voor schepen in de stad. Havengeld is overeenkomstig de Verordening op de heffing en invordering van brug-, schut- en havengeld 2003 en de daarbij behorende tarieventabel onder meer verschuldigd voor het gebruik van de haven voor het overnachten van vaartuigen. Beleidsvoorbereiding komt ten laste van de Algemene Dienst.
Zoals uit de voorbereiding en totstandkoming van de Havenverordening en de Havenatlas blijkt zijn dit producten van intensieve samenwerking tussen de dienst Stadsontwikkeling, de dienst Stadsbeheer, Sport en recreatie, thans dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de Reinigings- en Havendienst. Deze samenwerking zal bij de voorbereiding van aanpassing van de havenatlas worden voortgezet of zelfs geïntensiveerd. Zo neemt de afdeling Stedenbouw van de dienst Stadsontwikkeling het voortouw bij het tot stand brengen van een notitie over de hoogte voor woonschepen. De uitvoering van het beleid berust bij de Havendienst.
Ja. Met de Reinigings- en Havendienst zijn afspraken gemaakt over terughoudende handhaving van bestaande gevallen in de recreatievaart gedurende de periode, dat de vaststelling van een aangepaste havenatlas wordt voorbereid. Bestaande gevallen in de recreatievaart worden in kaart gebracht en voorbereidingen om tot een aanpassing van de Havenatlas te komen worden getroffen.
Tijdens de commissievergadering van 18 maart 2003 heeft het college aangegeven dat nooit beoogd is belanghebbenden onmenselijk te bejegenen of te treiteren. Het college werpt opnieuw dergelijke beschuldigingen verre van zich. In gevoerde correspondentie met belanghebbenden is naar eer en geweten en op gepaste wijze ingegaan op de gestelde vragen. De overige verwijten zijn te absurd om serieus op te reageren. In de hitte van de strijd (over verschil in opvatting over te voeren beleid en waarbij soms grote persoonlijke belangen zijn gemoeid) komt dit voor.---- --Deel: ' Vragen over voortgangsnotitie 'Havenatlas' Utrecht '
Lees ook