Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen28.002 vragenformulier 28 februari 2000

Gemaakt: 28-2-2000 tijd: 14:49


2


2990007690

Vragen van het lid Hamer (PvdA) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mw. Adelmund, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de projecten Kaleidoscoop en Piramide. (Ingezonden 28 februari 2000)


1

Klopt het dat niet alle Piramide en Kaleidoscoopprojecten zijn voortgezet in verband met geldgebrek bij de betreffende gemeenten? In hoeverre is er al uitvoering gegeven aan de motie Hamers C.S. 1), waarin de regering onder andere wordt verzocht om de projecten die door de financiële knelpunten met stopzetting bedreigd worden met één jaar te verlengen? Hoe is de stand van zaken omtrent de implementatie van de Piramide en Kaleidoscoopprojecten in de lerarenopleidingen en in de opleidingen voor peuterspeelzaalwerk?


2

Herinnert u zich uw toezegging tijdens het debat over Piramide en Kaleidoscoop in juni vorig jaar 2) voor het eind van het jaar met een reactie te komen op het evaluatieonderzoek over de Piramide en Kaleidoscoopprojecten? Is dit rapport inmiddels al beschikbaar? Zo ja, welke resultaten komen hieruit naar voren?


3

Kunt u aangeven op welke wijze de extra middelen (20 mln.) voor voorschoolse- en vroegschoolse opvang worden ingezet? Klopt het dat alleen de 25 grote gemeenten hier gebruik van kunnen maken? In hoeverre komen gemeenten als Emmen en Zaandam in aanmerking voor deze extra middelen? Heeft u inzicht in de hoogte van de kosten voor invoering van Piramide en Kaleidoscoopprojecten in alle gemeenten? Zo ja, hoe hoog zijn deze?


4

Kunt u tevens aangeven welke berekening er ten grondslag ligt aan het bedrag van 120 mln. 3) dat u denkt nodig te hebben voor de invoering van voor- en vroegschoolse opvang?


5

Herinnert u zich dat met de Kamer tijdens het algemeen overleg over kinderopvang 4) is gevraagd om een notitie over de professionalisering van onder andere het peuterspeelzaalwerk. Is deze notitie reeds beschikbaar voor de Kamer? Zo neen, op welke termijn kan de Kamer de notitie dan verwachten?

Kamerstuk 26 200 VIII, nr. 100

Kamerstuk 26 200 VIII, nr. 104

Volkskrant, 23 februari jl.


25 november 1999, Kamerstuk 26587 nr. 4.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen PvdA aan Adelmund over Kaleidoscoop en Piramide '
Lees ook