partij van de arbeid


den haag, 17 februari 2011

schriftelijke vragen van de leden heijnen en vermeij (beiden pvda) aan de ministers van binnenlandse zaken en van sociale zaken over de kwaliteit van inschrijvingen in de gemeentelijke basis administratie


* heeft u kennis genomen van de brief van de burgemeester van amsterdam dd. 5 januari waarin deze wijst op 90.000 adresverschillen tussen de polisadministratie van het uwv en de basisregistratie van de gemeente?


* klopt het dat de uwv van oordeel is dat deze verschillen niet geanalyseerd mogen worden omdat de wet suwi hiervoor geen wettelijke basis biedt?


* zo ja, beroept het suwi zich naar uw oordeel terecht op de suwi bij de weigering mee te werken aan de verschillenanalyse?


* zo ja, is er dan sprake van tegenstrijdige wetgeving tussen de wet op de gemeentelijke basisadministratie en de wet suwi?


* klopt het dat er meer bestuursorganen zijn die nog geen uitvoering geven aan het verplichte gebruik van en terugmelding aan de gemeentelijke basisadministratie, zoals de rdw en de belastingdienst? in hoeverre speelt hierbij divergerende wetgeving een rol?


* waarom slagen de svb en de duo er wel in om aan de verplichtingen ten aanzien van de gba te voldoen? is het wettelijk kader voor deze instellingen wel aangepast?
* herinnert u zich dat pas na actie van de pvda-fractie de duo met succes is gaan samenwerken met gemeenten om fraude met studiefinanciering te bestrijden? waarom hebben andere bestuursorganen en u daarvan niet geleerd en is er wederom actie uit de tweede kamer nodig?


* hoe verhoudt zich deze opstelling met de verplichting van bestuursorganen om per 1 januari 2010 gebruik te maken van en terug te melden aan de gemeentelijke basisadministratie (gba) zoals gemeld in onder meer de brief van de voormalige staatssecretaris van binnenlandse zaken van 9 juni 2010?


* hoe denkt u effectief fraude te kunnen bestrijden als u de bestuursorganen niet daadwerkelijk dwingt mee te werken aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving op de gemeentelijke basisadministratie? .

pvda-voorlichting
plein 2
postbus 20018, 2500 ea den haag

Deel: ' Vragen PvdA aan minister BZ en SZ over kwaliteit inschrijvingen GBA '


Lees ook