Partij van de Arbeid


25 januari 2000

Vragen van de leden Belinfante, Timmermans en Valk (allen PvdA) aan de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Justitie

1.

Bent u op de hoogte met de inhoud van het artikel 'IRT-aanpak ook gebruikt bij kunstsmokkel'? En zo ja, hoe beoordeelt u dan de nieuwe gegevens met betrekking tot de nalatenschap van Chardzjiev in het licht van de eerder door u beantwoorde vragen over deze collectie?

2.

Bent u naar aanleiding van de berichtgeving over de collectie-Chardzjiev in genoemd artikel van mening veranderd met betrekking tot uw oordeel over onrechtmatig handelen en de vraag of er aanleiding is tot het instellen van strafvervolging? Zo nee, waarom niet?

3.

Indien het bericht voor wat betreft de transactie die verband houdt met de collectie Chardzjiev waar is, bent u dan - anders dan uit uw antwoorden op de vragen van 30 november 1999 blijkt - bereid om stappen te zetten die kunnen leiden tot het eventueel terugdraaien van mogelijk onrechtmatige acties teneinde de bij de transactie betrokken stukken weer aan de collectie te kunnen toevoegen?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA aan OCW en Justitie over IRT-aanpak kunstsmokkel '
Lees ook