Partij van de Arbeid


Vragen van Rik Hindriks en Khadija Arib aan de ministers van VROM en VWS
20 december 1999

1.
Hoe beoordelen de ministers het bericht in De Dordtenaar van 18 December jongstleden waarin wordt gemeld dat volgens de GGD bewoners ziek worden van de stortplaats Derde Merwedehaven en burgemeester Kleijwegt van de gemeente Sliedrecht oproept om de stortplaats te sluiten?

2.
Hoe beoordelen de ministers de reactie van het gemeentebestuur van Sliedrecht van 16 december jongstleden naar de inwoners van de gemeente waarin wordt gevraagd aan het Rijk om zijn verantwoordelijkheid in deze te nemen?

3.
Hebben de ministers kennis genomen van het onderzoek van de GGD van 30 November 1999 jongstleden getiteld "Afvalverwerkingsinrichting Merwedehaven: bron van gezondheidsklachten"?

4.
Hoe beoordelen de ministers de conclusies en aanbevelingen van het onder punt 3 bedoelde onderzoek, in het bijzonder dat de GGD van mening is dat de hinder zoveel mogelijk moet worden verminderd om een afname van de gezondheidsklachten te realiseren? Hoe beoordelen de ministers de aanbeveling dat de overheid en betrokken bedrijven blijvend aandacht hebben voor de ongerustheid onder de bewoners?

5.
Hoe beoordelen de ministers het gegeven dat de provincie Zuid-Holland zowel aandeelhouder is van PROAV (de eigenaar van de stortplaats Derde Merwedehaven), als betrokken bij het beheer (via de aandeelhoudersvergadering en de benoeming van managers), als verantwoordelijk voor de handhaving van de milieuvergunning?

6.
Hoe beoordelen de ministers de toenemende kritiek van burgers op deze vermenging van verantwoordelijkheden? En hoe beoordelen de Ministers het feit dat burgers, bestuur van omliggende gemeenten en vertegenwoordigers van bewoners (in casu advocaat mr. G. Jongeneel) deze vermenging beëindigd willen zien?

7.
Welke maatregelen zijn de ministers voornemens te nemen om de ongerustheid onder bewoners van Sliedrecht te beperken?

8.
Hoe beoordelen de ministers de gezondheidsrisico's die ontstaan of blijven bij het voortgaan van stortingen op stortplaats Derde Merwedehaven? Welke maatregelen denken de ministers te nemen om gezondheidsrisico's te minimaliseren?

9.
Zijn de ministers bereid om voorlopige voorzieningen te treffen, waaronder een tijdelijk stortverbod, teneinde voldoende tijd te winnen voor een diepgaand en uitputtend onderzoek naar de samenhang tussen gezondheidsklachten in Sliedrecht en de stortingen van afval op stortplaats Derde Merwedehaven? Wat zijn daarbij de overwegingen? Welke eventuele andere maatregelen overwegen zij?

10.
Zijn de ministers bereid zorg te dragen voor het ontvlechten van de verantwoordelijkheden ter zake van stortplaats Derde Merwedehaven, bijvoorbeeld door overdracht van aandelen aan derden, dan wel overname van de handhavingstaak door het Rijk of een ander bestuurlijk orgaan?

Deel: ' Vragen Pvda aan VROM en VWS over stortplaats Sliedrecht '
Lees ook