Partij van de Arbeid


Den Haag, 8 februari 2000

VRAGEN VAN DE LEDEN KOENDERS EN TIMMERMANS (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1.
Heeft u kennis genomen van de berichten als zou de Russische journalist Andrei Babitsky, die in Tsjetsjenië werkt voor het door de Verenigde Staten gesponsorde Radio Free Europe, op 18 januari jl. door Russische troepen gevangen genomen zijn en zou zijn geruild tegen Russische krijgsgevangenen? (1)

2.
Op beschuldiging waarvan werd Babitsky aangehouden en hoe waarschijnlijk acht u het dat die beschuldigingen gegrond zijn?

3.
In welke mate heeft Rusland, door een eigen onderdaan zonder wettelijke gronden gevangen te nemen en daarna uit te leveren, nationaal- en internationaalrechtelijke bepalingen geschonden en bent u bereid op bilateraal en Europees niveau uw veroordeling over deze schendingen uit te spreken?

4.
Hoe beoordeelt u de berichten als zou Babitsky niet daadwerkelijk aan de Tsjetsjeense rebellen zijn uitgeleverd en dat hij slachtoffer is geworden van een Russische afrekening?

5.
Wat is u bekend over de omstandigheden waarin de heer Babitsky op dit moment verkeert en bent u bereid bij de Russische autoriteiten navraag te doen over zijn lot?

6.
Bent u bereid er bij de Russische autoriteiten op aan te dringen dat, indien Babitsky nog steeds in Russische handen is, hij onmiddellijk wordt vrijgelaten indien niet direct concrete bewijzen voor ongeoorloofd handelen kunnen worden overlegd?

7.
Wat is u verder bekend over het Russische beleid t.a.v. journalisten die de oorlog in Tsjetsjenië willen verslaan en bent u bereid er bij de Russische autoriteiten op aan te dringen dat de rechten van alle journalisten die de Tsjetsjeense oorlog willen verslaan worden gerespecteerd?

8.
Bent u, gezien het buitengewoon spoedeisende karakter van deze zaak, bereid deze vragen met bijzondere voorrang te behandelen en ons zo spoedig mogelijk een antwoord te doen toekomen?

(1) Amnesty International, persbericht 1 februari 2000 en NRC Handelsblad, d.d. 4 februari 2000

Deel: ' Vragen PvdA aanhouding Russische journalist in Tsjetsjenie '
Lees ook