Partij van de Arbeid13 maart 2000

Vragen van het lid Duivesteijn (PvdA)aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


1.

Heeft de Minister, conform het BBSH, bij zijn standpuntbepaling inzake de voorgenomen fusie tussen woningbouwvereniging Leiden en woonstichting Portaal Nijmegen/Portaal de zienswijze van de gemeenten waar de nieuwe corporatie werkzaam is en zal zijn, als ook zienswijze van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting betrokken? Zo ja, wat waren deze zienswijze? Zo neen, bent u voornemens alsnog hun zienswijzen in te winnen?

2.

Wat is het oordeel van de Minister inzake de negen argumenten waarmee een aantal leden van de WBL zich uitspreekt voor een zelfstandig voortbestaan van de WBL (stemverklaring dd 26 november 1999)?

3.

Deelt u de opvatting van de verenigings- en bestuursleden die gekant zijn tegen de fusieplannen dat er onaanvaardbare druk, beledigingen en intimidaties op hen zijn uitgevoerd, en dat de brief van 3 maart jl. waarin de Raad van Commissarissen er bij een drietal bestuursleden op aandringt zich terug te trekken tenminste ongepast is?

4.

Is het juist dat de woningcorporatie Portaal aan de huurders van WBL heeft beloofd dat het huurbeleid dit jaar en de daarop volgende jaren beperkt zal blijven tot 2 procent? Zo ja voor hoe lang geldt deze garantie? Geldt voor alle afzonderlijke woningen, en zo ja hoe staat dat in relatie tot het door u beoogde gedifferentieerde huurprijsbeleid? Is er hier werkelijk sprake van een verantwoord huurbeleid of is er eerder sprake van een vorm van verleiding van leden van de verenigingsraad teneinde met de fusie in te stemmen?

5.

Bent u bekend met het bericht 'Dissidenten verbaasd over plannen WBL' waarin woningbouwvereniging Leiden de 'mogelijkheid van overdracht van alle bezittingen aan woonstichting Portaal achter de hand houdt voor het geval het voorstel van een fusie opnieuw niet de vereiste meerderheid van negentig procent haalt?

6.

Wat wordt door de WBL bedoeld met 'het achter de hand houden van een alternatief plan'? Is hier niet gewoon sprake van het doorzetten van de opvattingen van de directie van de WBL en de fusiepartners? Is er hier nog sprake van het respecteren van democratische spelregels? Heeft de directie van WBL gewaarborgd dat bestuur en ledenvergadering over voldoende tijd en informatie beschikken om over het alternatieve plan te beslissen?

7.

Bent u het met mij eens dat indien sprake is van 'een overdracht van alle bezittingen' er een nieuwe situatie ontstaat waarvoor opnieuw toestemming door de Minister zal moeten worden verleend conform het BBSH?

8.

Bent u tevens bekend met het bericht 'WBL blijft Leidse corporatie die binnenkort Portaal heet' waarin de directeur van WBL toelicht dat de fusie met Portaal een gevolg is van het sluitend stelsel, en dat dit stelsel met dat doel is ingesteld? Deelt u de opvattingen van deze directeur over het sluitend stelsel?

9.

Kunt u aangeven hoe met een fusie tussen een woningcorporatie in Arnhem/Nijmegen en een woningbouwvereniging in Leiden inhoud wordt gegeven aan het belang van de volkshuisvesting dat naar uw opvatting (circulaire MG-99-23) 'op lokaal niveau wordt ingevuld'? Kunt u aangeven hoe de gefuseerde instelling uitvoering zal gaan geven aan een gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid waarbij er prestatie afspraken moet worden aangegaan met tenminste drie verschillende grote gemeenten? Hoe denkt u te voorkomen dat de <> veel zuurder voor de ene gemeente in vergelijking tot de ander uitpakt?

 

 

 

Deel: ' Vragen PvdA over fusie woningbouwverenigingen '
Lees ook