Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Witteveen-Hevinga (PvdA) aan de Minister van Financiën

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de media, waarin gesproken wordt over een grote fraude met spaargeld door een voormalige bankmedewerker van de CVB Bank?
2. Komen dergelijke praktijken vaker voor? Zo ja, hoe vaak naar de inschatting van de minister?
3. Kwam, gezien de aard van werkzaamheden van de bankmedewerker, aan de bank de verantwoordelijkheid toe, ook gezien de redenen van het ontslag van genoemde medewerker, om zeker te stellen dat deze medewerker zich niet meer aan klanten van de CVB Bank zou voordoen als medewerker van deze bank? 4. Is deze situatie geheel of gedeeltelijk te wijten aan het systeem van de ouderwetse spaarbankboekjes, waarmee genoemde bank nog werkt? 5. Is in deze situatie, naar het oordeel van de minister, sprake van ontoereikend toezicht van DNB? Zo ja, betreft het dan onvolkomenheden in de regelgeving, of in de uitvoering van deze regelgeving? Is de minister bereid deze onvolkomenheden te verhelpen? Zo ja, op welke wijze? 6. In welke mate voorziet het toezicht van DNB in het voorkomen van de situatie dat frauderende functionarissen, na ontslag, opnieuw bij een andere financiële instelling een functie kunnen vervullen? Hoe geschiedt de daadwerkelijke controle, ook in het licht van het gegeven dat aan een ontslag wegens fraude, dan wel andere onrechtmatigheden, vaak geen ruchtbaarheid gegeven zal worden, in verband met negatieve reputatie-effecten voor de bank? Is er sprake van een meldingsplicht aan DNB in het geval van ontslag van functionarissen wegens fraude of andere onrechtmatigheden?
7. In welke mate voorziet het toezicht van DNB in het volgen van wegens fraude of andere onrechtmatigheden ontslagen functionarissen, nadat zij ontslagen zijn? Is er sprake van een overzicht of registratie van wegens fraude of andere onrechtmatigheden ontslagen functionarissen, inclusief de bedrijven waar zij nu werkzaam zijn? Zo nee, waarom niet, en hoe kan de DNB dan waarborgen dat zij niet opnieuw fraude of andere onrechtmatigheden zullen plegen binnen of buiten een financiële instelling? 8. Kan de minister informatie verschaffen over de toepassing van de ingevoerde integriteitscode bij de banken, en over de rol die deze code speelt bij het toezicht op wegens fraude of andere onregelmatigheden ontslagen functionarissen? Welke effecten heeft de integriteitscode tot nu toe gehad? Geldt deze integriteitscode inmiddels ook voor vestigingen van Nederlandse banken in het buitenland?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over grote fraude voormalige medwerker CVB Bank '
Lees ook