Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 september 2001

VRAGEN VAN HET LID WAALKENS (PvdA) AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

1. Bent u bekend met het artikel "Huisbiggen bezwijken onder mensenliefde"? (1)

2. Welke regels gelden voor het houden van hobbyvarkens?

3. Bent u op de hoogte van het groeiend aantal hobbyvarkens, dat wordt gehouden door particulieren en de bijbehorende problemen op het gebied van gezondheid en welzijn van deze dieren?

4. Bent u op de hoogte van de sterk toegenomen bedrijfsmatige handel in huisvarkens en dat deze handel vaak illegaal en zonder controle plaats vindt?

5. Weet u dat hierbij sprake is van een mogelijk veterinair risico op verspreiden van besmettelijke varkensziekten, omdat uit een onderzoek van LTO gebleken is dat 33% van de hobbyhouders zijn dieren niet ent? (2)

6. Bent u van mening dat de wetgeving rond het houden van hobbyvarkens adequaat is? Zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke? Zo nee, bent u dan bereid intensievere controle te laten plaatsvinden op de naleving van nationale en Europese wetgeving inzake dit onderwerp, waaronder verscherpte controle op vervoer en op naleving van de verplichting tot identificatie en registratie evenals inenten?

(1) NRC, 22 augustus 2001

(2) "Het varken als huisdier, een nieuwe trend? Een inventarisatie naar veterinaire risico's", LTO-Nederland, mei 2001

Deel: ' Vragen PvdA over het houden van hobbyvarkens '
Lees ook