Partij van de Arbeid


Den Haag, 1 februari 2000

VRAGEN VAN DE LEDEN ARIB EN DIJKSMA (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

1.
Hebt u kennisgenomen van het feit dat een aantal leerplichtige kinderen - tijdelijk - geen school bezoekt en wordt 'thuis gehouden' vanwege religieuze motieven? (1) Hoe beoordeelt u deze situatie?

2.
Welke mogelijkheden hebben respectievelijk de Raad voor de Kinderbescherming en de leerplichtambtenaar om in dit soort van situaties - direct - in te grijpen?

3.
Bent u van mening dat de beschreven situatie in het belang van de leerplichtige kinderen niet onnodig lang dient voort te duren en dat om die redenen extra haast geboden is met het opstellen van een rapport door de Raad voor de Kinderbescherming? Zo ja, welke instrumenten hebt u om de Raad te bewegen de totstandkoming van zo'n rapport te bespoedigen?

4.
Komt het vaker voor dat kinderen vanwege religieuze en/of sectarische redenen niet naar school gaan? Zo ja, zijn hierover gegevens bekend? In hoeverre wordt erin voorzien dat in die gevallen een voortvarende aanpak door de Raad voor de Kinderbescherming en de leerplichtambtenaar wordt bewerkstelligd?

(1) NRC d.d. 29 januari 2000

Deel: ' Vragen PvdA over ontduiking leerplicht wegens religie '
Lees ook