Partij van de Arbeid


Vragen van Gerritjan van Oven en Desirée Duijkers aan de minister van Justitie
9 februari 2000 PvdA

1.
Heeft U kennis genomen van de beschikking van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch(*) waarin is uitgemaakt dat

a.in geval van uithuisplaatsing van een minderjarige in een gesloten inrichting plaatsing door de kinderrechter in een politiecel in afwachting van opname in een dergelijke inrichting onrechtmatig is wegens het in strijd zijn met het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens omdat in Nederland alleen een wettelijke regeling bestaat voor de gesloten plaatsing in de door de Minister van Justitie als zodanig aangewezen inrichtingen, waartoe een politiecel niet behoort;

b.de plaatsing van de betrokken minderjarige bovendien in strijd is met het Verdrag inzake de rechten van het kind, waarin is bepaald dat ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft onverwijld te beschikken over juridische bijstand en ook het recht heeft de wettigheid van zijn vrijheidsbeneming te betwisten ten overstaan van een rechter.

2.
In hoeveel gevallen heeft in 1998 en 1999 voorafgaand aan plaatsing in een gesloten inrichting door de kinderrechter plaatsing in een politiecel plaatsgevonden?

3.
Moet er vanuit worden gegaan dat aan minderjarigen gedurende die termijn van plaatsing in een politiecel standaard juridische bijstand is onthouden?

4.
Nopen de overwegingen van het Hof ten aanzien van de ontvankelijkheid van de minderjarige in hoger beroep tot aanpassing van de wetgeving in die zin dat aan de minderjarige een eigen rechtsingang moet worden geboden?

5.
Op welke manier bent u van plan te bevorderen dat de sociale bewaring niet meer in de politiecel behoeft plaats te vinden?

(*) NJ Kort, jaargang 2000, 15 januari

Deel: ' Vragen PvdA over plaatsing minderjarige in politiecel '
Lees ook