Partij van de ArbeidDen Haag, 29 maart 2000

AANVULLENDE VRAGEN VAN DE LEDEN VAN OVEN EN DUIJKERS (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE  (1)

1.
Kunt u bevorderen dat gegevens worden bijgehouden over de kortdurende plaatsing in een politiecel van een ondertoezicht gestelde minderjarige in afwachting van de plaatsing in een gesloten justitiële jeugdinrichting?                                                                                                                                                                                                                                            
2.
Op welke wijze regelt de Wet op de rechtsbijstand dat er voldoende mogelijkheden voor minderjarigen zijn om in zulke situaties juridische bijstand te verlenen nu voor deze gevallen geen piketregeling is ingesteld op grond waarvan de minderjarige een advocaat krijgt toegewezen?
3.
Wordt de evaluatie van het functioneren van de bijzonder curator ook daadwerkelijk geëntameerd? Zo ja, wanneer zijn de resultaten bekend en is de minister bereid de Kamer daarover te informeren?
4.
In hoeverre heeft de capaciteitsuitbreiding tot gevolg dat geen 'sociale bewaring' meer hoeft plaats te vinden?
5.
In welke mate wordt bij het vaststellen van de bezettingsgraad van justitiële jeugdinrichtingen rekening gehouden met het aantal 'crisesopvangplaatsen'? Is de minister voornemens dit aantal 'crisesopvangplaatsen' uit te breiden? Is hierover overleg met VWS?
6.
Is de minister bereid de Kamer te informeren over de resultaten van het overleg met de kinderrechters en gezinsvoogdij-instellingen over de 'sociale bewaring'?
(1) Naar aanleiding van de antwoorden van de minister op eerdere vragen (kamerstuk nr. 2990006790)

Deel: ' Vragen PvdA over sociale bewaring in politiecellen '
Lees ook