den haag, 13 juli 1999

vragen van het lid van der hoek (pvda) aan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport


1.
hebt u kennisgenomen van het bericht * over onderzoek van nu91 m.b.t. traumatische ervaringen van (leerling)-verpleegkundigen en de opvang van de gevolgen daarvan in ziekenhuizen?


2.
hoe verklaart u dat er slechts in 15% van de instellingen nazorg is geregeld, terwijl één op de vijf verpleegkundigen dermate traumatische ervaringen heeft gehad dat ze overwogen hebben uit het vak te stappen en één op de vijf personeelsleden in psychiatrische ziekenhuizen minimaal één keer per jaar letsel oploopt?


3.
bent u met mij van mening dat de leiding van zorginstellingen verantwoordelijk is voor een goede opvang en begeleiding van personeelsleden die een traumatische ervaring in hun werk meemaken, bijvoorbeeld door het opstellen van protocollen en het verlenen van adequate opvang?


4.
in hoeveel cao's zijn afspraken gemaakt over trauma-protocollen en trauma-opvang-teams in (psychiatrische) ziekenhuizen en andere zorginstellingen?


5.
welke cao's betreft dit?


6.
acht u, gelet op de problematiek en de resultaten van bovengenoemd onderzoek, de gemaakte afspraken in of buiten cao's voldoende ? zo ja, op welke gronden?


7.
bent u bereid, mede gezien het feit dat uit bovengenoemd onderzoek blijkt dat veel verpleegkundigen ontslag nemen en dus niet meer inzetbaar zijn in de gezondheidszorg, om in uw overleg met zorginstellingen het belang van nazorg te benadrukken en te bevorderen dat deze op korte termijn wordt ingevoerd? zo ja, op welke wijze?


*volkskrant, 12 juli 1999

Deel: ' Vragen PvdA over traumatische ervaringen verpleegkundigen '
Lees ook