24 augustus 1999

Vragen van het lid Rehwinkel (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen


1. Kent U College Cash, een vermogensplan voor studenten dat tijdens de huidige introductieweken onder de aandacht wordt gebracht?


2. Hoe oordeelt U over de oproep van College Cash aan studenten om een maximale rentedragende lening op te nemen, deze te beleggen en zo "een goede basis op te bouwen voor een behoorlijk kapitaal": "Een bedrag dat na de studie bijvoorbeeld aangewend kan worden om een huis te financieren of om een eigen onderneming te starten"?1


3. Acht U dit vermogensplan in overeenstemming met het doel van de Wet op de studiefinanciering, omschreven in artikel 2, namelijk om een regeling te geven van de studiefinanciering voor studerenden die volledig onderwijs volgen en nog niet de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt?


4. Is U bekend op grond van welke prestaties in het verleden College Cash een gemiddeld onbelast rendement van 7 tot 9% voorspiegelt?


5. Bent U bereid om bij de voorlichting ten aanzien van studiefinanciering specifiek aandacht te besteden aan de risico's van dergelijke vermogensplannen, aangezien een rentedragende schuld moet worden voldaan en beleggingsrendementen kunnen tegenvallen? 1 Persbericht College Cash, augustus 1999.

Deel: ' Vragen PvdA over vermogensplan College Cash '
Lees ook