Partij van de Arbeid


Den Haag, 21 oktober 1999

 

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1.

Bent u op de hoogte van het artikel waarin staat dat vooral tehuizen die uit de AWBZ worden bekostigd aan vermogensvorming doen?*

2.

Klopt het dat de financiële reserves van deze instellingen steeds meer toenemen?

Zo ja, kunt u een schets geven van de toename over de afgelopen 4 jaar?

3.

Welke bedragen zijn gemoeid bij deze vermogensvorming in de AWBZ-sectoren? Om welke percentages van de instellingsbudgetten gaat het hierbij? Zou u dit voor 1998 en 1999 per sector kunnen specificeren?

4.

Bent u het eens met de stelling dat het percentage van het instellingsbudget dat besteed mag worden aan vermogensvorming aan een maximum gebonden zou moeten zijn?

Zo ja, wat is dit maximum en door welke factoren wordt dit maximum bepaald?

5.

Denkt u dat de toename van reservevorming verband houdt met het feit dat in de meerjarenafspraken staat dat de instellingen voor 1 juli een systeem van normering van instellingsreserves zullen ontwikkelen?

Betekent de toename van de reservevorming dat de verschillende sectoren zich niet willen verbinden aan de meerjarenafspraken over de reservevorming?

Zo ja, wat is uw mening ter zake?

6.

Is het waar dat instellingen niet willen meewerken als zorgkantoren willen nagaan of de reserves zijn gebruikt om gaten in de zorg te dichten?

Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de in de najaarsakkoorden vastgelegde bereidheid van de zorgaanbieders via een adequaat stelsel van informatievoorziening en rapportage verantwoording af te leggen over zorginhoudelijke en financiële prestaties?


* De Volkskrant, 29 mei 1999

Deel: ' Vragen PvdA over vermogensvorming door tehuizen '
Lees ook