Partij van de Arbeid


Den Haag, 24 november 1999

VRAGEN VAN DE LEDEN REHWINKEL EN BUSSEMAKER (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN AAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

1.
Bent u op de hoogte van het initiatief van de gemeenteraad in Enschede om zwangere gemeenteraadsleden tijdelijk te laten vervangen? (1)

2.
Kunt u de Kamer informeren over de bestaande juridische mogelijkheden om tot een dergelijke raadsverordening te komen?

3.
Acht u het wenselijk dat vervangers ook tijdens plenaire vergaderingen van de gemeenteraad mogen spreken?

4.
Bent u bereid om in overleg met (andere) gemeenten te treden en er bij hen op aan te dringen eveneens tijdelijke vervangingsregelingen voor zwangere gemeenteraadsleden tot stand te brengen?

5.
Ziet u mogelijkheden om de tijdelijke vervanging ook mogelijk te maken voor leden van de Staten-Generaal en Provinciale Staten? (2) Bent u voornemens hieraan in het aanstaande wetsvoorstel over zwangerschaps- en bevallingsverlof aandacht te besteden?

(1) Zie o.a. VNG-magazine d.d. 15 oktober 1999
(2) Volgens de toezegging van staatssecretaris Kohnstamm, Handelingen Eerste Kamer 1995-96, pag. 1162-63

Deel: ' Vragen PvdA over vervangen zwangere gemeenteraadsleden '
Lees ook