Partij van de Arbeid


Den Haag, 5 april 2000

 

VRAGEN VAN DE LEDEN DIJKSMA EN HAMER (BEIDEN PVDA) AAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

1. Mogen pabo's mbo'ers die de opleiding tot onderwijsassistent hebben gevolgd niet toelaten doordat u deze opleiding beschouwt als een niveau-3-studie terwijl een niveau-4-diploma wordt vereist, maar een dergelijke opleiding op niveau 4 niet bestaat? (1)

2. Acht u dit rechtvaardig ten opzichte van studenten die in het verleden bewust na de mavo niet hebben gekozen voor havo maar voor mbo, teneinde uiteindelijk toegelaten te worden tot de pabo?

3. Hoe beoordeelt u de consequentie dat deze mbo'ers aldus de pas naar het leraarschap wordt afgesneden in het licht van het lerarentekort?

4. Zoudt u het probleem eenvoudig kunnen ondervangen door in de wet een lijstje op te nemen van niveau-3-studies die bij wijze van uitzondering toch toegang bieden tot het hbo?

5. Bent u bereid hiertoe over te gaan? Zo neen, welke overwegingen liggen dan daaraan ten grondslag?

 

(1) Trajectum, blad van de Hogeschool Utrecht, 3 april 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen PvdA over vervolgopleiding onderwijsassistenten '
Lees ook