22 juli 1999

Vragen van de leden Barth en Hamer (beiden PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de wachttijd voor kinderopvang in het onderwijs gemiddeld nog steeds meer dan een jaar bedraagt, en dat op dit moment 3000 kinderen op de wachtlijst staan?1 Acht u dit aanvaardbaar? Zo ja, waarom?

2. Kent u nog steeds prioriteit toe aan het terugdringen van wachtlijsten voor kinderopvang voor leraren, met name in het kader van het bestrijden van het lerarentekort?2 Zo nee, waarom niet?

3. Hoe is de stand van zaken rond het in het jongste CAO-akkoord afgesproken onderzoek naar de behoefte aan buitenschoolse opvang onder leraren? Is daarbij ook onderzocht hoe de behoefte aan kinder- en buitenschoolse opvang is onder de stille reserve die de komende jaren gemobiliseerd zal worden om een tekort aan leraren te voorkomen? Zo ja, wat is het resultaat van dat onderzoek? Zo nee, bent u bereid dat onderzoek alsnog uit te voeren en de Kamer daarover spoedig te informeren?

4. Bent u bereid tijdens de opstelling van de Onderwijsbegroting voor het boekjaar 2000 op zoek te gaan naar voldoende structurele middelen om de wachttijd voor kinder- en buitenschoolse opvang tot aanvaardbare proporties terug te dringen, zodanig dat zij niemand zullen hinderen bij het aannemen van een baan in het onderwijs? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid het cre‰ren van voldoende kinder- en buitenschoolse opvang te verheffen tot een van de prioriteiten voor uw bod voor de komende onderwijs-CAO? Zo nee, waarom niet?

1 Radio 1 Journaal, 22 juli 1999

2 Zie antwoord op Kamervragen nr. 44 van de leden Barth en Hamer, 2 september 1998.

Deel: ' Vragen PvdA over wachttijd kinderopvang in onderwijs '
Lees ook