Partij van de Arbeid


Inbreng PvdA-fractie t..b.v. verslag wetsvoorstel wijziging van de binnenschepenwet
1 juli 1999 PvdA

Woordvoerder: Willem Herrebrugh

De leden van de PvdA-fractie hebben met instemming kennisgenomen van de voorgestelde wetswijzigingen van de Binnenschepenwet, in verband met de opneming in de nationale wetgeving van de Europese richtlijn nr. 96/50/EG. Zij kunnen met de voorgestelde wijzigingen instemmen. Op twee onderdelen hebben zij nog een vraag:

Ten eerste, betreft het hier de minimumleeftijd voor de vaarbevoegdheid? Terwijl in de richtlijn gesproken wordt over de leeftijd van 21 jaar laat de nationale wetgeving nadrukkelijk de leeftijd tot 18 jaar open. Alhoewel de memorie van toelichting spreekt over de verplichting binnen de Unie deze vaarbewijzen te erkennen, is er tevens sprake van minimumeisen te voldoen in alle lidstaten. Is het door Nederland te voeren beleid van afgifte van vaarbewijzen aan personen jonger dan 21 jaar niet in strijd met het minimumniveau in de Unie?

Ten tweede wordt in de wet nu een definitie opgenomen van het begrip bedrijfsmatig ten aanzien van het vervoer van goederen en personen waarvoor ten aanzien van het vervoer een vergoeding voor de dienst gevraagd wordt. Is de wetdefinitie bedrijfsmatig: "in de uitoefening van een beroep of bedrijf of tegen vergoeding " niet te eng omschreven? In gevallen van niet-beroepsmatige vaart, bijvoorbeeld bij personenvervoer met zeilschepen, is soms sprake van vergoedingen zonder dat van het uitoefenen van een beroep of bedrijfsmatige exploitatie kan worden gesproken. Daarentegen is er de laatste tijd sprake van het bedrijfsmatig vervoer van minder dan 12 personen van schepen kleiner dan 15 meter (zgn. watertaxi's). In de voorgestelde wetswijziging is in het ene geval het groot vaarbewijs verplicht en in het tweede geval het klein vaarbewijs. Ligt het niet in de rede hiervoor het klein vaarbewijs, respectievelijk het groot vaarbewijs verplicht te stellen?

Deel: ' Vragen PvdA wetsvoorstel wijziging binnenschepenwet '
Lees ook