den haag, 1 juli 1999

inbreng pvda-fractie t.b.v. verslag wetsvoorstel zelfstandigen in de ziekenfondswet (zfw) woordvoerder: rob oudkerk

de leden van de fractie van de pvda hebben met belangstelling kennis genomen van deze wetswijzigingen. alvorens in te gaan op de strekking van de wetswijziging en de vragen hechten deze leden eraan deze wetswijziging in een breder kader te plaatsen, overigens conform de afspraken daarover in het regeerakkoord. de leden van de fractie van de fractie van de partij van de arbeid zijn van mening dat voorstellen ontwikkeld moeten worden die expliciet gericht zijn op varianten in een verzekeringsstelsel, dat enerzijds voldoende prikkels bevat voor kosten beheersing en anderzijds toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid garandeert, rekening houdend met systemen en ontwikkelingen in andere eu-landen. met betrekking tot dit laatste punt dient naar de mening van deze leden expliciet aansluiting te worden gezocht bij de vereisten die in europees verband gesteld worden aan een sociaal ziektekostenstelsel. deze leden zijn van mening dat verder uitstel van deze voorstellen met het oog op de driedubbele vergrijzing en de te verwachten kosten voor de volksgezondheid, niet langer verantwoord is. tevens heeft de minister blijkens persberichten op diverse gelegenheden uiting gegeven aan haar wens het verzekeringsstelsel aan te passen in de richting van een basisverzekering voor alle burgers. graag zien deze leden de overwegingen van de minister in deze betrokken bij de beantwoording van bovenstaande vragen. deze leden vragen het kabinet daarnaast welke uitgangspunten en concrete beleidsvoornemens met betrekking tot de wtz dit jaar de kamer zullen bereiken en op welke wijze de doelstellingen uit het regeerakkoord op een andere wijze worden gerealiseerd, zoals de minister schreef in haar brief aan de kamer van 3 februari jongstleden.

kan de regering precies aangeven op welke wijze bij de voor 1986 vigerende vrijwillige ziekenfondsverzekering de niet-inkomensafhankelijke premie voor zelfstandigen betaalbaar werd gehouden? de regering schrijft in de memorie van toelichting dat dit onder andere door rijksbijdragen geschiedde. deze leden zouden echter graag een volledig en gedetailleerd overzicht ontvangen op welke wijze de inkomsten en uitgaven van de centrale kas plaatsvonden.

deze leden gaan er vanuit dat deze wetswijziging een definitieve breuk betekent met het begrip werknemersverzekering. op welke wijze zou de regering de ziekenfondswet willen typeren als deze wetswijzigingen worden aangenomen?

kan de regering nog een keer expliciet uitleggen wat de ratio is van het bewaren van het bestaande evenwicht in aantallen verzekerden tussen collectieve en particuliere verzekeringen? kan de regering een gedetailleerd overzicht geven van de voordelen en/of nadelen als dit evenwicht zou verschuiven in de richting van de particuliere verzekering dan wel de collectieve verzekering? kan de regering aangeven hoe bij een percentsgewijze verschuiving de collectieve lastendruk zou oplopen dan wel verminderen?

de mutatie van de zfw premie met 0,2 % zal worden meegenomen in het integrale koopkrachtbeeld voor 2000. is de regering met deze leden van mening dat, gezien het verschil tussen de door het kabinet vastgestelde rekenpremie en de uiteindelijk door de verzekeraars vastgestelde daadwerkelijke nominale premie voor ziekenfondsverzekerden de kans niet gering is dat in januari 2000 een 'loonstrookjesdebat' vanwege tegenvallende nettolonen gevoerd zal moeten worden? kan de regering andere garanties geven dan ?het meenemen in het integrale koopkrachtbeeld??

wat is het standpunt van de regering omtrent de technische uitvoerbaarheid van deze wetswijziging, daar waar het gaat om het in acht nemen van bepaalde uitgangspunten zoals door de ziekenfondsraad geformuleerd? zijn al deze uitgangspunten daadwerkelijk in acht genomen?

de leden van de fractie van de partij van de arbeid zijn van mening dat met deze wetswijziging opnieuw sprake is van een maatregel die weliswaar voor een groep burgers een lastenverlichting betekent op het gebied van de ziektekostenverzekering, maar geen structurele oplossing geeft voor knelpunten als rechtsongelijkheid in de verouderde ziekenfondswet. wat is de mening van de regering over de rechtsongelijkheid die mogelijk kan ontstaan door in de gebruikte definities een verschil aan te brengen tussen 'zelfstandigen' enerzijds en 'beroepsbeoefenaren' anderzijds? is het in dit verband mogelijk om beroepsbeoefenaren die wel een belastingaangifte insturen wel onder de ziekenfondswet te brengen?

heeft de rijksbelastingdienst de garantie gegeven dat zij over voldoende tijd, gegevens en menskracht beschikt om haar aandeel in de invoering van deze wetswijziging per 1 januari 2000 te laten geschieden? deze leden vragen zich dat met name af omdat de regering in de memorie van toelichting schrijft dat voor een deel van de personen 'beroepsbeoefenaren' de gegevens pas na verloop van jaren in beeld krijgt. geldt dit dan niet evenzeer voor een deel van de 'zelfstandigen'? hoe denkt de regering over het mogelijk via de rechter afdwingen van verzekeringsrechten krachtens de zfw van grote groepen 'beroepsbeoefenaren' gezien de mogelijke rechtsongelijkheid die kan ontstaan door de definitiekwesties?

bij het vasttellen van de inkomensgrens wordt onder meer uitgegaan van het tweede eim-rapport. het belastbaar inkomen bedraagt volgens dit rapport gemiddeld 64 % van het bruto-inkomen, de inkomensgrens voor zelfstandigen wordt derhalve vastgesteld op 64% van de loongrens. deze leden hebben informatie dat het hier echter zou gaan om een grote bandbreedte rond dit gemiddelde. kan aangegeven worden om welke bandbreedte het hier gaat? is de regering met deze leden van mening dat het aanbeveling zou verdienen om tegen de bovengrens van deze bandbreedte aan te gaan leunen? dit heeft als bijkomend voordeel dat daardoor ook de premie-inkomsten hoger worden.

waarom wordt in de ministeriële regeling voor de beoordeling voor de zf-verzekering van een zelfstandige uitgegaan van het inkomen over drie jaren en niet over een langere periode? de fluctuaties in inkomens van bepaalde zelfstandigen zouden naar de mening van deze leden een langere periode van beoordeling rechtvaardigen.

de financiële consequenties zijn, zo schrijft de regering, met meer dan de gebruikelijke onzekerheden omgeven. wat zijn de gebruikelijke onzekerheden? welke onzekerheden komen daar concreet bovenop? is de precieze informatievoorziening over de precieze inkomens- en schadeverdeling bij ziektekostenverzekeringen niet in het convenant dat voor 1 juli ter zake met de verzekeraars zou worden gesloten opgenomen? zo niet, waarom niet? zo ja, hoe exact is dat in het convenant vormgegeven?

op basis waarvan heeft de regering de aanname gepleegd dat 400.000 mensen zullen instromen in de zfw? deze leden wijzen op de soms grote verschillen in de ramingen en de realistische instroom en/of uitstroom destijds bij de reparatie van de wet van otterloo. met welke bandbreedte heeft de regering rekening gehouden bij het berekenen van de financiële gevolgen?

wat is het effect op de nominale premies die verzekeraars zullen gaan berekenen aan hun verzekerden om te compenseren dat werknemers met een relatief hoog inkomen (en dus een hogere bijdrage aan de inkomsten van de zfw) plaatsmaken voor zelfstandigen met een relatief laag inkomen (en derhalve een lagere bijdrage aan de inkomsten in de zfw)?

kan de regering een gedetailleerd en meer precies beeld schetsen van de inkomenseffecten zoals deze zullen optreden bij kleine zelfstandigen? deze leden zagen graag daarbij niet een indeling in groepen - onder de 30.000, tussen 30.000 en 41.200 etc. - maar een indeling met inkomens die in een oplopende reeks van f 1000 nader worden gekwantificeerd. daarbij is het deze leden ook bij nadere toelichting nog onduidelijk op welke wijze de compensatiemechanismen voor de negatieve inkomenseffecten zullen worden gehanteerd.

gesteld wordt dat slechts bij benadering iets te zeggen is over de omvang van de groep die een negatief inkomenseffect zal hebben; circa een kwart van de zelfstandigen die moeten veranderen van verzekeringsvorm zal een negatief inkomenseffect moeten ondergaan. de leden van de fractie van de partij van de arbeid vragen welke theoretische mogelijkheden er zijn om zelfstandigen toegang te verlenen tot het ziekenfonds en tegelijkertijd deze negatieve inkomenseffecten voor een zo grote groep mensen te voorkomen. kan daarbij ook aangegeven worden welke onrechtvaardigheden in stand blijven c.q. ontstaan na deze wijziging van de ziekenfondswet? graag zien deze leden een overzicht van mogelijkheden om onrechtvaardigheden en negatieve inkomenseffecten op te lossen waarbij ook de betaalbaarheid van het ziekenfonds, de gevolgen voor de hoogte van de premie en de mogelijkheden ten aanzien van de wtz worden betrokken.

Deel: ' Vragen PvdA wetsvoorstel zelfstandigen in de ziekenfondswet '
Lees ook