Partij van de Arbeid


Inbreng PvdA-fractie t..b.v. verslag wetsvoorstel wijziging van de wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

1 juli 1999 PvdA

Woordvoerder: Gerrit Schoenmakers

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel strekkende tot de wijziging van de Wet hygiÙne en veiligheid zwembaden. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de Wet hygiÙne en veiligheid zwembaden eveneens zal gaan gelden voor therapiebaden in de medische sfeer. De PvdA-fractie juicht de wettelijke verankering van de uitbreiding van de werkingssfeer van deze wet van harte toe. In navolging van de minister menen wij dat therapeutische baden, net als semi-openbare en openbare zwemgelegenheden, behoren te voldoen aan de elementaire eisen van hygiÙne en veiligheid. Zij hebben wel nog enige vragen.

Achtergrond
De leden van de PvdA-fractie hebben waardering voor deze mogelijkheid tot uitbreiding van de werkingssfeer omdat de veiligheid en de gezondheid van burgers voorop staan bij gebruikmaking van semi-openbare en openbare badrichtingen. Het bevreemdt de PvdA-fractie dan ook dat dit voorstel tot wetswijziging alleen afkomstig is van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het advies van de Gezondheidsraad, waaraan met dit voorstel tot wetwijzing gevolg geeft, was gericht de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ún van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De leden van de PvdA-fractie steunen deze wetswijziging waarmee de Wet hygiëne en veiligheid zwembaden van toepassing kan worden verklaard op therapiebaden. Wel betreuren zij het enigszins dat het voorstel tot wijziging tien jaar op zich heeft laten wachten. De noodzaak tot extra oriëntatie en overleg is op zich duidelijk, maar er zijn enige vraagtekens ten aanzien van de verscheidenheid aan baden en de duur van oriëntatie en overleg. De leden zouden graag meer duidelijkheid willen verkrijgen met betrekking tot de verscheidenheid aan baden in de medische sfeer.

Voorts heeft de minister besloten eerst ervaring op te doen met de uitvoering en handhaving van het besluit bij de semi-openbare baden. De leden van de PvdA-fractie zouden graag meer inzicht ontvangen in deze tot nu toe opgedane ervaringen en in de bijbehorende kostenaspecten. Op welke wijze zijn de ervaringen opgedaan, tot welke conclusies hebben zij geleid en heeft er een evaluatie plaatsgevonden?

Uitbreiding van de werkingssfeer van de wet
In de memorie van toelichting wordt door de regering voorgesteld de begripsomschrijving te verbreden en het ruimer begrip 'badinrichting' te hanteren en de terminologie uit te breiden met badwater. De leden van de PvdA-fractie willen in dit verband benadrukken dat heldere regelgeving baat heeft bij duidelijke begripsomschrijving en stemt in met deze voorgestelde wijziging.

Het besluit
De leden van de PvdA -fractie vragen de regering op welke termijn verwacht kan worden dat de werkingssfeer van de wet daadwerkelijk wordt uitgebreid en de invoering wordt verwacht. Verder vragen zij of er is voorzien in een evaluatie van deze wetswijziging en wanneer deze zal plaatsvinden. Tot slot is het de leden van de PvdA-fractie onduidelijk wie en aan de hand van welke criteria zal worden beoordeeld wat vanuit het oogpunt van hygiÙne en veiligheid noodzakelijk is.

Handhaving
De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de voorschriften in de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden en eigenaren en beheerders van zwemgelegenheden zijn verantwoordelijk voor de nakoming. Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel 11 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden indien zij dit nodig achten, een zweminrichting sluiten. De leden van de PvdA-fractie vragen of de uitbreiding van het aantal te controleren badinrichtingen eveneens zal leiden tot een toename van de hiervoor beschikbare middelen.

De leden van de PvdA-fractie kunnen in zijn algemeenheid instemmen met de aansluiting op het reeds geldende handhavingsysteem. Zij vragen wel op welke wijze de regering provinciale interpretatie- dan wel handhavingverschillen van de wet wil voorkomen. Naar mening van de PvdA-fractie wordt de effectiviteit van deze wet grotendeels bepaald door de mate van handhaving en het minimaliseren van provinciale ontheffingen.

Financiële lasten
De leden van de PvdA-fractie vragen zich af of de regering een indicatie kan geven waar de belangrijkste toename van de financiële lasten zullen plaatsvinden ten gevolge van deze wetswijziging. In navolging van de Raad van State menen de leden dat het kostenaspect van dit voorstel thans aan de orde dient te komen. Kan de regering eveneens een indicatie geven van de administratieve lasten voor de beheerders c.q. eigenaren van zwemgelegenheden en baden?

Tot slot, deze wetswijziging zal op zich geen consequenties hebben voor de veiligheid- en hygiëne situatie in therapiebaden. De leden van de PvdA vragen met klem op welke termijn het besluit ter uitvoering van deze wet te verwachten is.

Deel: ' Vragen PvdA wijziging wet hygiëne zwemgelegenheden '
Lees ook