Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een vragenlijst voor bijstandscliënten. (Ingezonden 16 februari 2000)


1

Kent u de vragenlijst die cliënten van de sociale dienst in Tilburg `moeten' invullen met het oog op arbeidsintegratie, op straffe van gevolgen voor de uitkering? 1)


2

Acht u het verantwoord dat over de beperkingen en werkmogelijkheden van cliënten geoordeeld wordt op basis van medische gegevens die door cliënten zelf worden verstrekt zonder dat de behandelend arts wordt geraadpleegd?


3

Is hier nog wel sprake van een vrijwillig gegeven toestemming van de cliënt om privé-gegevens af te staan aan een commercieel bureau, nu de sociale dienst cliënten dwingt, op straffe van gevolgen voor de uitkering, de lijst zelf in te vullen en af te staan aan een commercieel bureau? 2)


4

Bent u van mening dat de sector Sociale Zaken van de gemeente Tilburg met deze brief in strijd handelt met de privacywetgeving?


5

Gaat u de gemeente Tilburg van uw mening hierover op de hoogte brengen? Welke consequenties verbindt u hier voor deze gemeente aan?

Brief van 22 december 1999 met bijlage van de gemeente Tilburg aan bijstandscliënten, ondershands aan de minister doorgegeven.

Uw eerdere antwoorden op vragen over het ter beschikking stellen van privé-gegevens door de Amsterdamse sociale dienst, Aanhangsel van de Handelingen 2, 1999-2000, nr. 617.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen SP aan Sociale Zaken vragenlijst bijstandsclienten '




Lees ook