Nieuws van de Socialistische Partij


Vragen van het lid Poppe (SP) en van der Steenhoven (GL) aan de minister van LNV over de gevolgen van de aanleg van de Betuwelijn voor rugstreeppadden en kamsalamanders


29-06-99 Vragen van het lid Poppe (SP) en van der Steenhoven (GL) aan de minister van LNV over de gevolgen van de aanleg van de Betuwelijn voor rugstreeppadden en kamsalamanders


1.

Is de gang van zaken strijdig met de Conventie van Bern en de uitwerking van deze conventie voor Nederland, te weten art.24, lid 1, van de Natuurbeschermingswet?


2.

Bent u van mening dat een uitspraak van de rechter in kort geding (Arnhem, 24 juni 1999) de Natuurbeschermingswet in een zo cruciale kwestie buiten werking kan stellen, nu door de uitwerking daarvan blijvende schade c.q. het uitsterven van diersoorten bewerkstelligd kan worden?


3.

Bent u bereid om deze vragen en de voorgaande te beantwoorden voor de feitelijke werkzaamheden starten, c.q. te bevorderen dat de werkzaamheden niet eerder starten dan na beantwoording van deze vragen?

Ingediend, 29 juni 1999, 14:30

Deel: ' Vragen SP gevolgen Betuwelijn voor padden en salamanders '
Lees ook