Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gebruik van het Rode Kruis symbool bij militaire acties. (Ingezonden 16 december 1999)


1

Hoe verklaart u de tegenstrijdige verklaringen van Kolonel De Mars, toenmalig Nederlands militair attaché, en toenmalig Nederlands ambassadeur Paul Brouwer over hun kennis vooraf van de militaire operatie op 9 mei 1996 in Geselema, Irian Jaya? 1)


2

Klopt het dat kolonel De Mars bij elk overleg met zijn Britse collega Helberg en Indonesiche militairen van KOPASSUS in Timica betrokken is geweest?


3

Hoe beoordeelt u de verklaring van Ivor Helberg, toenmalig Britse collega Helberg en Indonesische militairen van KOPASSUS in Timica betrokken is geweest?


4

Bent u bereid uw Britse collega te vragen de door Engeland gemaakte evaluatie van de gijzelings- en bevrijdingsactie in Irian Jaya ter beschikking te stellen en aan de Kamer te doen toekomen?


5

Hoe beoordeelt u de verklaring van Nick van den Berg, toenmalige leider van Executive Outcomes dat vijf huurlingen van zijn organisatie in Timica aanwezig waren, adviezen hebben gegeven aan KOPASSUS en de Nederlandse en Britse militaire attachés en een helicopter-aanvalsteam getraind?


6

Bent u bekend met het feit dat het ICRC een onderzoek heeft ingesteld naar de toedracht van de bevrijdingsacties omdat zij de verklaringen in het IHRSTAD rapport over het gebruik van de Rode Kruis helicopter voldoende serieus vonden? 3)


7

Bent u, gezien de intensieve Nederlandse betrokkenheid bij deze kwestie, bereid contact op te nemen met het ICRC de resultaten van dit onderzoek te bespreken? Zo nee, waarom niet?


8

Waarom wilt u geen oordeel geven over het rapport van IHRSTAD over de bevrijdingsacties en met name de daarin vermeld getuigenverklaringen over het gebruik van een Rode Kruis helicopter en de betrokkenheid van blanke huurlingen? 4) Bent u bereid dit alsnog te doen?


9

Welke bronnen heeft u gebruikt voor uw antwoord 4) op eerdere kamervragen dat u niets is gebleken van het gebruik van een Rode Kruis helicopter en huurlingen? Bent u bereid bronnen die het tegenovergestelde beweren te betrekken bij een hernieuwde beoordeling?


10

Hoe beoordeelt u de verklaring van ICRC medewerker Silviana Bonadei dat er op 8 mei geen sprake was van het beëindigen van de onderhandelingen over vrijlating van de gijzelaars en de afspraak dat het ICRC op 9 mei zou terugkeren om deze onderhandelingen te hervatten? Hoe verhoudt zich deze verklaring met uw antwoord 4) op eerdere gestelde kamervragen en de verklaring van ambassadeur Brouwer over deze kwestie dat het Rode Kruis op 8 mei had besloten dat verdere bemiddeling zinloos was?

VPRO Argos, Radio 1,5 november 1999 (11.00-12.00 uur)

De Australische documentaire `Blood on the Cross' van Mark Davis (transscript op www. abc. net. au/4corner/stories)

Persbericht ICRC, Geneve, 27 augustus 1999

Aanhangsel Handelingen nr. 358, Vergaderjaar 1999-2000

Vragen van het lid Verbugt (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de infrastructuur in Limburg. (Ingezonden 16 december 1999)


1

Kent u het bericht in het Limburgs Dagblad van heden, «Aanleg wegen moet sneller»? 1)


2

Bent u voornemens een deel van de meevallers in de schatkist te gebruiken om ernstige verkeersknelpunten in Limburg versneld op te lossen?


3

Zo ja, doet u deze uitspraak namens het kabinet?


4

Heeft u over uw plannen al contact gehad met de ministers Zalm en Netelenbos? Delen zij uw opvattingen?


5

Welke beleidsoverwegingen liggen aan uw opvatting ten grondslag?


6

Welke acties gaat u ondernemen om te bevorderen dat de aanleg van de A73 en de aansluitingen op het Duitse snelwegennet versneld kan worden?


7

Welke stappen wilt u zetten om de Stadstraverse A2 bij Maastricht een hogere prioriteit te geven? Wat is in uw visie de uiterste opleverdatum?


8

Bent u bereid om samen met de minister van Verkeer en Waterstaat een plan van aanpak op te stellen? Zo ja, wanneer kan de Kamer daarvan kennis nemen?

Deel: ' Vragen SP over gebruik van het Rode Kruis symbool '
Lees ook