Den Haag, 7 maart 2000

De komst van een privé-basisschool in het Groningse Noordbroek leidt tot een onaanvaardbare tweedeling in het onderwijs, aldus SP Tweede-Kamerlid Harry van Bommel. Door het ontbreken van een rijksbijdrage liggen de kosten voor ouders rond de vijfhonderd gulden per maand. De school bedient zich tevens van sponsorgelden. "Privé-scholen en sponsoring zijn zeer schadelijk voor een onderwijsstelsel dat gekenmerkt wordt door gelijkheid en onafhankelijkheid", aldus Van Bommel.

Vragen aan de minister van OC&W:


1. Bent u op de hoogte van het bericht dat er een privé-basisschool is geopend in het Groningse Noordbroek?

2. Deelt u de mening van de Aob dat privé-basisscholen de tweedeling in het onderwijs bevorderen? Zo ja, vindt u dergelijke initiatieven aanvaardbaar? Zo nee, waarom niet?

3. Is het feit dat de privé-school deels met behulp van sponsorgelden wordt gefinancierd strijdig met het sponsorconvenant waarin staat dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag zijn van sponsoring? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?
4. Is het oordeel van de inspectie naar uw mening afdoende, dat privé-scholen mogen bestaan zolang men voldoet aan de wettelijk gestelde deugdelijkheidseisen en zolang er bevoegde docenten lesgeven? Zo ja, vindt u het dan aanvaardbaar dat dit initiatief op grote schaal zou worden overgenomen?

5. Zijn er wat u betreft grenzen aan het bedrag dat gevraagd mag worden voor deelname aan het onderwijs? Zo ja, waar ligt die grens? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u in zijn algemeenheid onze mening dat de ontwikkeling van privé-scholen leidt tot ongelijkheid in het onderwijs? Zo nee, waarom niet?
Informatie: Harry van Bommel (06 22788043)
Jasper van Dijk (070 3183805)

Deel: ' Vragen SP over komst privé-school in Groningse Noordbroek '
Lees ook