Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen19.001 vragenformulier 19 januari 2000

Gemaakt: 19-1-2000 tijd: 14:13

Vragen van de leden De Wit en Kant (beiden SP) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Politie-informatie voor commerciële recherchebureaus. (Ingezonden 19 januari 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de uitzending «opsporing verkocht»? 1)


2

Is hier sprake van laakbaar handelen van de politie door deze informatie te doen `lekken' naar particuliere recherchebureaus? Zo neen, waarom niet? Hoe denkt u deze wettelijke eis in de toekomst te handhaven? Bent u bereid een onderzoek daarnaar in te stellen?


3

Kunt u aangeven in hoeveel gevallen vertrouwelijke politie-informatie in handen komt van particuliere recherchebureaus? Kunt u aangeven in hoeveel procent van de gevallen informatie verschaft door particuliere recherchebureaus een rol speelt in het normale politieonderzoek? Wat denkt u te gaan doen aan deze ongewenste vervlechting?


4

Kunt u aangeven hoeveel rechercheurs de politie hebben verlaten dan wel zijn weggekocht door particuliere recherchebureaus in de laatste jaren? Hoeveel procent van het totaal aantal rechercheurs is dat? Wat vindt u van deze ontwikkeling? Wat denkt u hier aan te doen?


5

Deelt u de opvatting die naar voren komt in deze uitzending dat de particuliere bureaus de wens van de opdrachtgever volgen waardoor de objectiviteit van de adviezen in het gedrang komt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat denkt u aan de geconstateerde partijdigheid te gaan doen?


6

Herinnert u zich uw antwoord op eerdere vragen onzerzijds over particuliere recherchebureaus 2), waarin u toezegt de Kamer over de bestaande praktijk te informeren? Kunt u mededelen wanneer wij de antwoorden op de vragen 3 en 4 tegemoet zien?


1) Lopende zaken van 16 januari jl. over particuliere recherchebureaus, eerder bij het radioprogramma Argos 22 oktober 1999.

Uit de uitzending blijkt dat particuliere recherchebureaus toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van onder andere de politie en met name de CID. Op grond van de Wet Politieregisters is verstrekken van informatie aan particuliere recherchebureaus niet toegestaan.

Uit de uitzending blijkt verder dat circa 300 particuliere recherchebureaus actief zijn in Nederland.


2) Aanhangsel Handelingen nr. 110, Vergaderjaar 1999-2000.

Deel: ' Vragen SP over politie-informatie voor recherchebureaus '
Lees ook