Socialistische Partij afdeling Utrecht

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PROVINCIALE STATEN UTRECHT Utrecht, 01 juni 1999.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
krachtens art. 49 RvO

Geacht College,

Het NRC Handelsblad van 28 mei jl. bericht onder de kop "Onderzoek naar onkosten: Colleges GS krijgen te veel vergoedingen" over het rapport van onderzoeksinstituut SGBO naar de vergoedingen voor lokale en provinciale bestuurders. Een van de uitkomsten is dat de werkelijke uitgaven van gedeputeerden tweeduizend gulden per jaar onder hun vaste onkostenvergoeding liggen.

Naar aanleiding van dit artikel heb ik de volgende vragen:


1. Hoeveel Utrechtse Gedeputeerden hebben aan het onderzoek meegewerkt? Heeft de Utrechtse Commissaris van de Koningin aan het onderzoek meegewerkt?

2. Wat is uw reactie op de relevante conclusies van het onderzoek?
3. Indien u het eens bent met de conclusies: bent u bereid om de vaste onkostenvergoeding voor gedeputeerden aan te passen aan de werkelijke uitgaven?
Indien u het niet eens bent met de conclusies: bent u bereid om door een onafhankelijk accountant de werkelijke uitgaven van de Utrechtse gedeputeerden te laten onderzoeken en de Staten hierover te informeren?

Namens statenfractie Socialistische Partij,
hoogachtend,

P.F.C. Jansen

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen SP Utrecht inzake onkosten colleges GS '
Lees ook