Socialistische Partij afdeling Utrecht

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD UTRECHT
Utrecht, 23 augustus 1999.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vragen van de heer mr R.F. Ruers

(Tekst is gescanned en niet gecorrigeerd)

In het UN van 21 augustus j.1. wordt melding gemaakt van een dreigende buschaos op het Ledig Erf. Naar wij begrijpen is het de bedoeling dat morgenochtend 23 augustus een verkeersschouw op het Ledig Erf plaatsvindt en dat de gelede buss en met ingang van morgen weer over het Ledig Erf gaan rijden.

Wij hebben vandaag (22 augustus) samen met verontruste buurtbewoners de stand v an zaken ter plekke bekeken en moeten vaststellen dat de verkeerssituatie op he t Ledig Erf onveilig, onduidelijk en onlogisch is. Vooral de toestand op en bi j de burg over de Krommerijn is levensgevaarlijk. Hetzelfde geldt voor het kru ispunt OosterkadeCatharijnesingel, waar verkeerslichten ontbreken.

Verder bleek dat de trottoirs op verschillende plaatsen eenvoudigweg ontbreken, dat fietspaden veel te smal zijn en fietsroutes onbegrijpelijk en voistrekt on logisch zijn. Dat is volgens ons gewoon vragen om problemen.

In het UN wordt ook gemeld dat de gemeente dit weekend met man en macht werk-t aan de verbreding van de rijbanen op het Ledig Erf. Wij hebben echter moeten v aststellen dat er, afgezien van enkele werkzaamheden op zaterdagochtend 21 augu stus, niets is gebeurd.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1 . Is het juist dat verkeersproeven in de afgelopen periode hebben aangeto ond dat er op het Ledig Erf een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat indien tw ee gelede bussen elkaar moeten passeren?

2. Zo ia, waarom wil het college dan toch het Ledig Erf weer voor deze bus sen in gebruik stellen?

3. Is het college met ons van mening dat er door en voor de gelede bussen een gevaarlijke situatie blijft bestaan zolang de nieuwe brug over de Kromme Ri jn nog niet gereed is?

4. Is het college bereid om de gelede bussen niet van het Ledig Erf gebrui k te laten maken zolang de brug niet gereed is?

5. Bent u met de SP eens dat buschauffeurs van het GVU onverantwoorde risi co's moeten nemen indien de gelede bussen over het Ledig Erf moeten gaan rijden zolang de nieuwe brug nog niet klaar is?

6. Wie draagt volgens het college de verantwoordelijkheid voor de verkeers situatie op het Ledig Erf en wie is aansprakelijk als er door de gevaarlijke si tuatie ongelukken
gebeuren: het projectbureau HOV, het GVU, de politie of het college?
7. Waarom zijn er de afgelopen maanden zoveel wijzigingen in het oorspronk elijke, door de raad goedgekeurde plan voor het Ledig Erf doorgevoerd zonder da t de raad of de commissie daarin gekend zijn?

8. Hoe groot zijn de extra kosten van deze wijzigingen?
9. Bent u alsnog bereid om de raad op de kortst mogelijke termijn volledig te informeren en de planwijzigingen inclusief extra kosten aan de raad ter goe dkeuring voorteleggen?

10. Bent u alsnog bereid, gezien de huidige onlogische verkeersoplossingen voor fietsers en voetgangers, de hele verkeerssituatie eerst te bespreken met d e direct betrokkenen, zoals omwonenden, ouders van schoolgaande kinderen en de scholen, alvorens tot definitieve uitvoering over te gaan?
11. Waarom heeft de betrokken wethouder van verkeer, ondanks een nadrukkeli jk verzoek van omwonenden daartoe, geweigerd om op maandagochtend bij de verkee rsschouw aanwezig te zijn?

Antwoorden van burgemeester en wethouders
(verzonden 26 augustus 1999)


1. Het proefrijden tijdens de afgelopen twee weken heeft geresulteerd in k leine aanpassingen, met name in de belijningen, ter plaatse. Door deze aanpass ingen is de verkeerssituatie op het Ledig Erf verbeterd. Met deze verbeteringe n kunnen twee gelede bussen elkaar probleemloos passeren onder voorwaarde dat e r met de nodige voorzichtigheid gereden wordt (net zoals op veel punten elders in de stad).

2. Conform het voorgaande wordt het Ledig Erf weer voor busvervoer openges teld.

3. Conform het antwoord op vraag 1. stellen wij nogmaals dat er geen sprak e is van een gevaarlijke verkeerssituatie voor en door bussen mits er voorzicht ig gereden wordt door de buschauffeurs.

4. Wij zijn niet bereid om een andere route dan het Ledig Erf te gebruiken . Hiertoe is geen aanleiding (zie ook voorgaande antwoorden).
5. Er worden geen onverantwoorde risico's genomen wanneer de bussen over h et Ledig Erf rijden.

6. De verantwoordelijkheid voor de verkeerssituatie ligt bij het college v an burgemeester en wethouders.

7. De volgende aanpassingen zijn gedaan:

- k-ruisl2unt Krommerijnbrug/Tolsteeasinael/Abstederdiffik: Hier zijn geringe aanpassingen aangebracht in de vorm van aanpassingen geleider s en bochten, om zodoende een betere afwikkeling van het verkeer te krijgen.
- Krommeriffinbruci;
De Relining is aangepast. Dit is gebeurd naar aanleiding van het proefrijden e n in overleg met het GVU. De bochten zijn aangepast, deze zijn iets flauwer ge worden, ten behoeve van betere doorstroming en een veiliger situatie voor de fi etsers.

- Ledig Erf:
Door het profiel iets te verschuiven konden zes beeldbepalende bomen worden geh andhaafd. Het fietspad is gescheiden van de rijbaan. Er zijn geringe bochtaan passingen geweest, alles ten behoeve van een betere en veiliger doorstroming. De belangrijkste wijziging op het Ledig Erf is het gedeeltelijk aanbrengen van een fietspad in twee richtingen. De oversteek naar de Oosterkade is daarmee ve rvallen. Deze wijziging in de realisatie is tot stand gekomen via de werkgroep Verkeerslichten (waarin o.m. vertegenwoordigd politie en verkeersdeskundigen), die de oorspronkelijke situatie te gevaarlijk vond. De situatie zoals deze th ans is gerealiseerd zal worden ingemeten. Wij kunnen binnenkort beide tekening en presenteren.

8. Er zijn geen extra kosten gemaakt als gevolg van de onder 7. vermelde a anpassingen.

9. Er zijn geen extra kosten gemaak-t en behoudens die vermeld onder 7. zi jn er geen wijzigingen doorgevoerd. Wij zijn bereid de raad, wanneer gewenst, hierover nader te informeren.

10. In de afgelopen maanden zijn omwonenden en andere betrokkenen regelmati g ge'informeerd via Stadsplannen. Tevens is enige keren met hen overleg gevoer d. Mocht daaraan behoefte zijn, dan zijn wij bereid nog een keer een toelichti ng te geven over de verkeerssituatie bij het Ledig Erf.
11. Er was vertegenwoordiging en deskundigheid aanwezig van politie en de a fdeling Verkeer. De wethouder is g6informeerd over de positieve resultaten en de proefritten.

Top

Deel: ' Vragen SP Utrecht over buschaos Ledig Erf '
Lees ook