Socialistische Partij afdeling Utrecht

SCHRIFTELIJKE VRAGEN NEVENFUNCTIES BURGEMEESTER

Uit het recente overzicht van de nevenfuncties van de collegeleden blijkt dat burgemeester mr I.W. Opstelten naast 15 q.q. nevenfuncties ook 31 niet-q.q. nevenfuncties vervult. Tot de niet-q.q. nevenfuncties behoort de functie van: 'lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs (bezoldigd; wordt in de gemeentekas gestort)'.

Eind 1997 is de gemeente Utrecht met drie zakelijke partners een publiek-private overeenkomst inzake het Utrecht Centrum Project (UCP) aangegaan. Een van de zakelijke partners van de gemeente bij deze overeenkomst is de Jaarbeurs.

Art. 67, lid 1 Gemeentewet bepaalt: De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn burgemees-tersambt of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhanke-lijkheid of van het vertrouwen daarin'.

In de brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 18 februari 1994 wordt t.a.v. de nevenfuncties van de burgemeester opgemerkt dat artikel 67 in de Gemeentewet is opgenomen om 'de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen'. En : 'Dit vereist een zorgvuldige beoordeling door degene die de nevenfunctie wil gaan vervullen, juist ook wegens de voorbeeldfunctie van bestuurders.' En: 'Een goede functievervulling en handhaving van onpartijdig-heid en onafhankelijkheid dienen bepalend te zijn bij de beslissing of een nevenfunctie wordt aanvaard'.
Dat brengt mij tot de volgende vraag:


1. Is het college met mij van mening dat deze combinatie van functies van de burgemeester, nl. enerzijds lid van de Raad van Bestuur van de Jaarbeurs en anderzijds burgemeester van Utrecht, - gelet op het feit dat Utrecht een zakelijke overeenkomst met grote financiële belangen met de Jaarbeurs is aangegaan, waarbij de belangen van Utrecht kunnen conflicteren met de belangen van de Jaarbeurs - in ieder geval betekent dat deze niet-q.q. nevenfunctie van de burgemeester ongewenst is met het oog op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of het vertrouwen daarin ?
Zo ja, welke stappen denkt uw college te nemen om aan deze ongewenste situatie een einde te maken? Zo neen, waarom niet?

Uit het genoemde recente overzicht blijkt voorts dat de burgemeester in het afgelopen jaar een aantal nieuwe niet-q.q. nevenfuncties is aangegaan. Een daarvan is de functie van lid van het bestuur van Nederland Distributieland. De organisatie Nederland Distributieland is een krachtig pleitbezorgster van de aanleg van de HSL. Zoals bekend zijn er plannen om de HSL ook door Utrecht aan te leggen.

Dat brengt mij de volgende vraag:


2. Vindt u gezien de mogelijke hieruit voortvloeiende belangenverstrengeling deze nevenfunctie van de burgemeester gewenst? En zo ja, waarom?

Uit het overzicht van nevenfuncties blijkt ook dat van de 31 niet-q.q. nevenfuncties van de burgemeester (een jaar geleden: 23!) er zes zijn waarvoor de burgemeester een bezoldiging ontvangt. Bij twee van deze functies staat vermeld: 'bezoldigd, wordt gestort in de gemeentekas'. Bij de andere vier functies wordt alleen vermeld: 'bezoldigd'. Naar ik vernomen heb betekent zulks dat de bezoldigingen van deze vier niet-q.q. functies aan de burgemeester persoonlijk ten goede komen.

Naar aanleiding daarvan wil ik u de volgende vragen voorleggen:


3. Vindt u het gezien de zwaarte van de functie van burgemeester van Utrecht gewenst dat de burgemeester naast zijn eigenlijke functie zes betaalde nevenfuncties vervult?


4. Bent u met mij van mening dat het uitoefenen van zes betaalde nevenfuncties plus nog 25 niet-betaalde nevenfuncties naast de hoofdfunctie van burgemeester niet op zijn minst de indruk wekt hetzij dat de functie van burgemeester van Utrecht geen fulltime functie is, hetzij dat de burgemeester een ongewenst groot deel van zijn beschikbare tijd besteedt aan nevenfuncties?


5. Bent u met mij van mening dat het de voorkeur verdient dat de burgemees-ter zijn niet-q.q. nevenfuncties drastisch beperkt en in ieder geval geen betaalde nevenfuncties vervult?

nevenfuncties burgemeester volgens opgave gemeente Utrecht

de heer mr I.W. Opstelten

q.q. nevenfuncties:

korpsbeheerder van de regio-politie Utrecht,

lid van de agendacommissie korpsbeheerdersberaad,

voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van de regionale brandweer Utrecht,

voorzitter van het bestuur regio Utrecht,

voorzitter van het Bestuurlijk Platform Utrecht Centrum Project,

voorzitter van de jury Ondernemerstrofee,

lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging,

lid van het bestuur van de stichting Rietveld-prijs,

penningmeester van de stichting tot Restauratie en Instandhouding van Stadskasteel Oudaen,

lid van het College van Regenten Slot Zuylen,

Auditeur van rekening van de Fundatie Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht,

Superintendent van het Evert Zoudenbalchhuis,

lid van het kernteam Randstad Noord en Midden,

lid van het bestuur van de Bote de Vries en Anna Maria van Maanen Stichting,

lid van het bestuur van de Stichting de Salon,

niet q.q nevenfuncties:

voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

voorzitter van het bestuur van de Stichting Neder-lands Bureau voor Buitenlandse

Studentenbetrek-kingen (NBBS),

voorzitter van de Stichting EPN (Electronic Highway Platform Nederland),

voorzitter van de jury FGH-Vastgoedprijs,

voorzitter van de Nationale Havenraad (bezoldigd),

vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting De Nationale Sporttotalisator,

lid van de VNG-commissie Veiligheid,

lid van het algemeen bestuur van de Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing,

lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Medische Studenten Faculteitsvereniging Utrecht

'SA-MS',

lid van het College van Regenten van De Winter-Heijnsius Stichting,

lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands Rode Kruis,

lid van het bestuur van de Stichting Thorbecke Leerstoel,

lid van het algemeen bestuur van het Leids Universiteitsfonds,

lid van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing,

lid van de Beoordelingscommissie Coornhertprijs,

lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs (bezoldigd, wordt gestort

in gemeentekas),

lid van het College van Regenten Bartholomeus Gasthuis,

lid van de Veiligheidscommissie Schiphol (bezoldigd),

lid van het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (bezoldigd,

wordt gestort in gemeentekas),

lid van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters,

secretaris van de Vereniging tot Behartiging der Belangen van Burgemeesters,

lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (bezoldigd),

voorzitter van de (rijks) Stuurgroep Beveiligingsconcept Ondergronds Bouwen,

voorzitter projectgroep 'Jeugd in Beweging',

lid van de Executive Committee International Union of Local Authorities (d.b. IULA),

lid van de interdisciplinaire Stuurgroep Voetbalvandalisme,

lid van het programcollege Politie-organisatie en -bedrijfsvoering,

lid van de Raad van Advies van de Stichting Meldpunt Vermissing Nederland,

lid van het bestuur van Nederland Distributieland,

lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Verzekeringskamer (bezoldigd),

onbezoldigd buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Utrecht.

utrecht@sp.nl

Deel: ' Vragen SP Utrecht over nevenfunctie Opstelten bij Jaarbeurs '
Lees ook