Socialistische Partij afdeling Utrecht

Provinciebestuur Utrecht

t.a.v. College van Gedeputeerde Staten

Postbus 80300, 3508 TH UTRECHT

Utrecht, 7 februari 2000.

Schriftelijke vragen ex artikel 49 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Utrecht

Betreft : verontreiniging recreatieplassen

Geacht College,

Tijdens de laatste vergadering van de statencommissie water en milieu op 31 januari jl. heeft de portefeuillehouder milieu, naar aanleiding van een vraag van de zijde van de PvdA-fractie, aangekondigd dat er een nader onderzoek komt naar de mogelijke verontreiniging van de recreatieplas Strijkviertel tussen Utrecht en De Meern. Inmiddels lijkt aannemelijk dat er in deze plas op grotere schaal afval is gestort en/of geloosd dan tot dusver werd aangenomen.

Na de Nedereindse Plas/Put van Weber en de plas Laagraven dreigt Strijkviertel de derde voormalige zandafgraving rond de stad Utrecht te worden, die wegens het illegaal dumpen van afval niet meer geschikt is voor waterrecreatie. Naar aanleiding van deze treurige ontwikkeling zou ik graag, mede namens ons commissielid B.A. Witteman, antwoord krijgen op de volgende vragen:


1.

In welke zandafgravingen in de provincie Utrecht is (mogelijkerwijs) in het verleden legaal of illegaal- afval gestort? Voor welke plassen is de provincie Utrecht bevoegd gezag inzake de milieuhandhaving? In welke gevallen is er gestort met vergunning van de provincie Utrecht? Wie zijn eigenaar van deze plassen? Welke plassen zijn openbaar toegankelijk?


2.

Bent u bereid om de statencommissie Water en Milieu zo spoedig mogelijk een plan van aanpak voor te leggen voor een systematische inventarisatie van mogelijke verontreiniging van deze zandafgravingen door afval en/of lozingen, waarbij zowel milieu-, gezondheids- als veiligheidsaspecten worden meegenomen?


3.

Op grond van welke criteria heeft u besloten om de zandafgraving Laagraven na de ontwikkeling van het recreatiegebied Groenraven niet vrij te geven voor zwemmen en surfen?

Is de plas Strijkviertel naar uw mening op grond van dezelfde criteria wel geschikt als zwem- en surfwater?

Hoogachtend,

SP statenfractie Utrecht,

P.F.C. Jansen.

Deel: ' Vragen SP Utrecht over verontreiniging recreatieplassen '
Lees ook