Socialistische Partij afdeling Utrecht

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD UTRECHT
Utrecht, 04 maart 1999.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
krachtens art. 23 RvO

Op 1 maart jl. zijn op en om het Ledig Erf in het kader van de werkzaamheden ten behoeve van de HOV om de Zuid de verkeerslichtinstallaties (stoplichten) verwijderd. Daardoor is de verkeersonveiligheid op dit toch al gevaarlijke en ingewikkelde kruispunt nog verder toegenomen. Vooral voor schoolgaande kinderen is de situatie op dit moment uit het oogpunt van verkeersveiligheid onhoudbaar.
Wij hebben moeten constateren dat er geen vervangende verkeerslichten zijn geinstalleerd en zelfs de meest primitieve waarschuwingsborden ontbreken.
Verontruste ouders hebben hierover aan de bel getrokken bij het HOV-informatiepunt. Het antwoord luidde: er zullen waarschuwingsborden geplaatst worden en voor het overige zoekt u het maar uit bij de scholen of de wijkagent.
Ook deelde het HOV-informatiepunt mede dat de huidige situatie nog tot half juni zou duren en dat plannen voor tijdelijke verkeerslichtinstallaties niet bekend waren.
Ook hebben de ouders navraag gedaan bij het Wijkbureau Oost. Daar wist men niet alleen niets van de problematische situatie af, maar men wist ook niet te melden welke maatregelen er zouden worden genomen. Ook heeft men nog getracht contact te leggen met de plaatsvervangend projectleider HOV, maar dat lukte niet. Dat brengt mij tot de volgende vragen:


1. Waarom zijn er geen tijdelijke verkeerslichtinstallaties op het Ledig Erf geplaatst?

2. Bent u het met mij eens dat tijdelijke verkeerslichtinstallaties op het Ledig Erf onmisbaar zijn? Zo ja, wanneer zullen deze installaties worden geplaatst?

3. Waarom zijn er geen waarschuwingsborden geplaatst?
4. Waarom zijn er geen publicaties in de media geplaatst om verkeersgebruikers van het Ledig Erf te waarschuwen?
5. Was deze situatie niet bij uitstek geschikt om hierover in de gemeentekrant te publice-ren? En zo ja, waarom is dit niet gebeurd?

6. Bent u het met mij eens dat in een goed functionerende organisatie de gevolgen van dit soort ingrijpende werkzaamheden te voorzien waren geweest?

7. Hoe is het mogelijk dat het HOV-informatiepunt zo slecht geVnformeerd is?

8. Idem voor Wijkbureau Oost?

9. Bent u bereid om zo lang er geen verkeerslichten zijn geplaatst de verkeersveiligheid op het Ledig Erf te verbeteren door extra inzet van politie, stadswachten en klaar-overs?

10. Is de burgemeester zelf bereid om als klaar-over op te treden?
11. Op welke wijze denkt u te voorkomen dat dit soort communicatiestoornissen in de toekomst bij de nog talrijke HOV-werkzaamheden zal optreden?

12. Bent u bereid de betreffende raadscommissie op de eerstvolgende vergadering van de commissie over het bovenstaande uitvoerig te informeren?

Inlichtingen: Bob Ruers tel: 030 - 288 38 67

Deel: ' Vragen SP Utrecht over verwijderen stoplichten op kruispunt '
Lees ook