Socialistische Partij afdeling Venlo

SP-NIEUWS uit VENLO

SP-fractie maakt vervuiling voormalig tankstation Keulsepoort in de openbaar.

Op 1 februari 1999 heeft de SP-fractie bij monde van Sjraar van Avesaath het college van B&W te Venlo vragen gesteld "ex art 34 RvO", waarop B&W moet antwoorden over een aan het licht gekomen vervuiling onder het voormalig tankstation Keulsepoort, tegen de nieuwbouw aan van het Limburgs museum, tegenover het station. De zoveelste grondvervuilingszaak waar het college de burgers in Venlo mee confronteerd. De informatie verkreeg de SP doordat een fax even de verkeerde kant werd opgestuurd. Werpt de vraag op hoeveel faxen met dit soort vertrouwelijke informatie die nog niet bestemd is voor de gewone mensen in Venlo er dagelijke verstuurd worden??

De tekst van de brief aan het college:

Ons is gebleken dat de bodem en het grondwater van het perceel Keulsepoort 3 te Venlo in ernstige mate vervuild is. De bodem met minerale olie, het grondwater met minerale olie en daarnaast ook met de vluchtige aromaten benzeen, ethylbenzeen en xylenen. Bij vrijwel alle ter plekke verrichte boringen en metingen is er sprake van ernstige verhogingen, boven de interventiewaarde. De aromaten-concentraties in het grondwater overschrijden de interventiewaarde zelfs meerdere malen. (Bron: interne ambtelijke notitie van de gemeente Venlo d.d. 25 januari 1999). Blijkbaar bestaat er het voornemen een nader onderzoek naar deze vervuiling uit te voeren. Kennelijk heeft u dit perceel voorzien voor een zogeheten "restauratieve functie" voor het nieuwe Limburgs Museum.

Conform artikel 34 van het Regelement van Orde hebben wij hierover de volgende vragen.
Allereerst uiteraard in verband met de volksgezondheid en het milieu. Het gaat hier immers om zeer giftige (ook kankerverwekkende) stoffen.
* Is er bekend in hoeverre er verspreiding is van vervuiling in de omgeving?

* In hoeverre bestaat er het risico voor verdere verspreiding in de omgeving in de toekomst? Zo ja, zijn er dan snelle maatregelen nodig om het verspreidingsrisico nu al tegen te gaan? Kan het aangekondigde nadere onderzoek in verband daarmee niet versneld worden?

* Zijn er nu al, of bij eventuele verdere verspreiding in de toekomst, gevaren voor volksgezondheid en milieu?
* Kunt u ons steeds informeren over de voortgang van de onderzoeken en de te nemen maatregelen?

* Heeft deze ernstige vervuiling nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mensen die al maanden aan de bouw van het Limburgs museum werken (bouwvakkers)?

In verband met de aansprakelijkheid de volgende vragen:
* Wie is momenteel eigenaar van het perceel?
* Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de vervuiling voortkomt uit de vroegere exploitatie als tankstation. Is dit inderdaad zo, en zo ja wie is dan aansprakelijk voor de sanering en de kosten daarvan: de oliemaatschappij, de uitbater, of (als er eerder verkoop heeft plaatsgevonden) de huidige eigenaar?
* Wat zijn de mogelijkheden de kosten daadwerkelijk te verhalen, mede gezien de financiele draagkracht van de aansprakelijke partij? In verband met de bouw van het Limburgs Museum de volgende vragen:

* In hoeverre wordt de bouw van het museum vertraagd?
* Als er sprake is van vertraging zijn dan ook de financiële gevolgen hiervan te verhalen?Zo ja,op wie?

* In hoeverre was het vervuilingsrisico op deze plek -i.v.m. de vroegere functie- te voorzien geweest, en had u hierop dan niet eerder op vooruit kunnen lopen?

Hoogachtend,

namnes de SP-fractie in de gemeenteraad van Venlo,

Sjraar van Avesaath.

Op de stadsomroep Venlo was het item op 1 februari aan de orde. Groen-Links wethouder Peter Frey verklaarde dat er geen gevaar voor de gezondheid is, het grondwater stroomt immers van de bouwput weg. Hij maakt zich meer zorgen over hoe de SP die fax heeft verkregen!

Deel: ' Vragen SP Venlo over vervuiling voormalig tankstation '
Lees ook