Socialistische Partij afdeling Venlo

VENLOOS SP-NIEUWS

Vestiging van het OAC te Venlo aan de Kaldenkerkerweg.

Op 6 februari 1999 diende onze fractie in een gezamenlijke actie met D66 de volgende artikel 34 vragen in bij het college van Burgemeester en Wethouders.

De fracties van D66 en de SP, wederom geconfronteerd met hevige beroering en verontwaardiging onder de venlose bevolking (in dit geval de bewoners van Venlo-Oost), vragen zich af waarom het college nog steeds de venlose mensen niet serieus neemt en gemaakte afspraken niet nakomt.

Thans is er grote commotie over de aan te wijzen locatie voor een OAC aan de Kaldenkerkerweg 17. Weer is verzuimd tijdig met de betrokken bewoners in overleg te gaan. De conclusies die de fracties van D66 en de SP hieruit trekken zijn:

* de doelstelling van dit college en de brede coalitie met betrekking tot de verbetering van de relatie burger-bestuur, participatie van bewoners in besluitvorming, verdwijnt steeds meer uit het zicht.

* de ook door onze fracties onderschreven filosofie van het GSB (Grote Stede Beleid) wordt ondermijnd.

* belangrijke beslissingen worden te snel genomen en opgedrongen waardoor een in samenhang goed onderbouwde, breed gedragen stadsvisie in het kader van het GSB onmogelijk is.
* de doelstelling de leefbaarheid en veiligheid in de hele stad
-actief gedragen en ondersteund door alle mensen- te verbeteren kan zo niet gerealiseerd worden.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties van de SP en D66 de volgende vragen ex artikel 34 r.v.o.

1. Is het college met ons van mening, dat de opvang van verslaafden en de aanpak en terugdringing van overlast geplaatst moeten worden binnen een totale stadsvisie en zelfs de mogelijkheid van een regionale spreiding (zoals wij kunnen leren uit de situatie in Heerlen) nader bekeken moet worden waarbij tevens een gescheiden opvang van alcoholverslaafden en drugverslaafden aan de orde dient te komen?

2. Is het college met ons van mening dat, gelet op de mogelijkheid de termijn van de locatie Julianapark te verlengen, er op dit moment geen aanleiding is overhaaste beslissingen te nemen?
3. Is het college bereid het besluit voor een definitieve keuze voor een OAC uit te stellen?

4. Is het college met ons van mening dat, gelet op de gevolgde procedures in de commissie- vergaderingen waar de onderwerpen Middenzaal Maaspoort, Stadsomroep en Hall of Science behandeld werden en waar aan insprekers de gelegenheid werd geboden in te spreken en vervolgens deel te nemen aan de discussie, het een goede zaak is de vertegenwoordigers van het Platform-Oost en het N.A.D.afd.Venlo hetzelfde recht toe te kennen in de commissievergadering SOW.

De belangen in het Kalma-gebied hebben voor de fracties van de SP en D66 een zodanig gewicht dat, indien deze vertegenwoordigers dit recht niet wordt toegezegd, onze fracties overwegen eveneens niet deel te nemen aan het overleg aangaande dit agendapunt.

namens de fractie van D66 Frans Maesen,
fractievoorzitter
namens de fractie van de SP Sjraar van Avesaath, fractievoorzitter.

Deel: ' Vragen SP Venlo over vestiging van het OAC '
Lees ook