Provincie Gelderland


Vragen statenfracties D66 en GroenLinks over milieusituatie bij Vulcanus Doetinchem

26 mei 1999

Nr. 99-199

De fracties van D66 en GroenLinks in Provinciale Staten hebben het college van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de pro vincie) vragen gesteld over de milieusituatie bij ijzergieterij Vulcanus in Doetinchem. Vulcanus is een van de drie Gelderse bedrijven die door de Stichting Natuur en Milieu (SNM) zijn onderzocht op de handhaving van hun milieuvergunning. De andere twee bedrijven zijn Vierhouten B.V. te Ermelo en de Avira in Duiven. In totaal heeft de SNM twintig bedrijven in Nederland onder de loep genomen, waarbij zij tot de conclusie komt dat er nog te vaak sprake is van overtredingen en (te) trage reacties van de overheid. De Gelderse Milieufederatie heeft naar aanleiding van dit SNM-rapport Zicht op handhaving' een persbericht verstuurd, waarbij met name wordt ingegaan op de situatie bij Vulcanus. Dit persbericht was voor de fracties van D66 en GroenLinks aanleiding tot het stellen van vragen. Waar de GMF onder andere stelt dat de ijzergieterij nog met een verouderde milieuvergunning werkt en derhalve de handhaving te wensen overlaat, willen de beide politieke partijen van GS weten of de handhaving nu wel wordt opgepakt. Daarnaast heeft D66 gevraagd of GS bereid is tot het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie, die de in het rapport genoemde wantoestanden' zou moeten onderzoeken.

Prioriteit bij gefaseerde aanpak
In antwoord op de vragen over de verouderde milieuvergunning van Vulcanus melden GS dat in november 1998 met het bedrijf afspraken zijn gemaakt om met een gefaseerde aanpak te komen tot een oplossing van de milieuproblemen. De aspecten die vanuit milieuoogpunt de hoogste prioriteit behoeven en die door omwonenden als het meest hinderlijk worden ervaren, zullen als eerste worden aangepakt. Daaruit vloeit voort dat Vulcanus als eerste de uitstoot van grof stof aanpakt. Daarnaast willen GS dit jaar de definitieve milieuvergunning vaststellen, waarmee ook de handhaving adequater kan worden uitgevoerd. Tijdens een informatiebijeenkomst in november jl. heeft de provincie de omwonenden van de ijzergieterij geïnformeerd over de gemaakte afspraken en voorstellen gedaan voor maatregelen die in de milieuvergunning worden opgenomen. GS stellen voor de afgesproken fasering in de nieuwe milieuvergunning op te nemen. De omwonenden zullen nauw bij de op te stellen milieuvergunning worden betrokken.

Onderzoekscommissie
GS zien geen aanleiding tot het instellen van een onafhankelijke commissie. Uit diverse onderzoeken die inmiddels zijn uitgevoerd, is de problematiek bij onder andere Vulcanus voldoende bekend, aldus GS. Bovendien wordt op dit moment al op meerdere manieren aandacht geschonken aan handhaving, en worden de drie in het rapport genoemde bedrijven al handhavend aangepakt. Zo is begin mei bij Vulcanus een dwangsom van 25.000,- verbeurd. In november 1998 kreeg Vulcanus een dwangsom opgelegd wegens overtreding van de huidige vergunning van de norm van het stofgehalte van de koepelovens. Overigens zal de commissie Klachten en Verzoekschriften zich nog over de noodzaak van de instelling van een onderzoekscommissie buigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, mevrouw E. Broekman, tel. (026) 359 99 83, e-mail: p.broekman@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Vragen statenfracties milieusituatie Vulcanus Doetinchem '
Lees ook