Vragen van het lid De Wit (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie


1. Hebt u kennis genomen van de berichtgeving over 88 klachten van uitkeringsgerechtigden welke door advocaten in Groningen en omgeving werden verzameld over de werkwijze van de sociale rechercheurs in die regio? (1)


2. Wat is uw reactie op de klachten over intimidatie door sociaal rechercheurs, over het niet in overeenstemming met de verklaring van de betreffende uitkeringsgerechigde opmaken van een procesverbaal, over de dwang die wordt uitgeoefend om een onjuist procesverbaal te ondertekenen, of dit zelfs ongezien te ondertekenen?


3. Is deze handelwijze in overeenstemming met de bevoegdheden van deze opsporingsambtenaren?


4. Is u bekend of dit probleem over de sociale rechercheurs ook in gemeenten buiten de regio Groningen optreedt?


5. Bent u bereid naar aanleiding van deze klachten een onderzoek in te stellen naar het optreden van de sociaal rechercheurs in genoemde regio en zonodig maatregelen te treffen? Zo nee, om welke reden niet.

(1) Netwerk, vrijdag 20 augustus 1999


_____________________________________

Inlichtingen: Jan de Wit
Tel.: 045-5714083, 06-22788042

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen Tweede Kamer over sociale rechercheurs in Groningen '
Lees ook