Tweede Kamer der Staten Generaal

Vragen van de leden Verbugt en Te Veldhuis (beiden VVD) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over woningbouwactiviteiten binnen de geluidszones van Schiphol. (Ingezonden 18 februari 2000)


1

Is het waar dat in de jaren negentig circa 900 nieuwe woningen zijn gebouwd binnen de 35 Ke-geluidszone van Schiphol? 1)


2

Zo ja, hoe is het mogelijk dat deze nieuwbouw is gerealiseerd?


3

Op welke wijze geeft de Rijksinspecteur Ruimtelijke Ordening uitvoering aan de in de PKB Schiphol E.O. geformuleerde ruimtelijke beperkingen binnen de 35 Ke-zonegrens? En welke rol heeft het provinciaal bestuur van Noord-Holland hierbij gespeeld?


4

Laten de in de PKB vastgelegde bouwrestricties nog zoveel ruimte dat het beleid om het aantal geluidsgehinderde woningen terug te dringen ondergraven dreigt te worden?

Hoe verhoudt dit zich tot in de inspanningen en investeringen om het aantal woningen binnen de 35 Ke-zone verder terug te dringen?


5

Kan de voor Schiphol geformuleerde groeidoelstelling door gebrekkige handhaving van de ruimtelijke beperkingen de 35 Ke-zonegrens in de knel komen? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?


6

Vindt u het billijk en verstandig om een wettelijke regeling te ontwerpen die bepaalt dat mensen worden uitgesloten van het recht bezwaren en beroepen in te dienen, of andere rechterlijke acties, zoals schadevergoedingenclaims, in te stellen tegen de (verdere) ontwikkeling van Schiphol, indien en voor zover zij bewust of onbewust een woning of werkplek gaan betrekken die binnen de 35 Ke-zonegrens is gelegen? Zo ja wilt u hierbij dan de wettelijke regelingen betrekken, zoals die al in de Verenigde Staten voor gebieden rond vliegvelden gelden?

Haarlems Dagblad, d.d. 12 februari jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen VVD aan Netelenbos en Pronk over bouwen bij Schiphol '
Lees ook