VVD

Schriftelijke vragen van Jan Geluk en Jacques Niederer aan de minister van Justitie

Groep: Tweede-Kamerfractie Datum: 9 maart 2000

Vragenstellers willen opheldering over de wijziging van de Regeling Wapens en Munitie 1) die per 1 januari 2000 in werking is getreden.


1. Is het de minister bekend dat met de uitzondering in artikel 18 en vooral in 18.c.2 een groot aantal vuurwapens, weliswaar van voor 1 januari 1945, met munitie vrijelijk op de Nederlandse markt kunnen worden gebracht en elke burger zonder enige vergunning hier over kan beschikken? Acht de minister dit een wenselijke situatie?


2. Hoe denkt de minister de handhaafbaarheid van de Regeling na te kunnen leven bij controle op wapens van vóór 1 januari 1945?


3. Wordt deze controle feitelijk niet onmogelijk gemaakt nu er van deze wapens geen registratie meer wordt bijgehouden?


4. Is de minister van oordeel dat met de huidige wijziging van de Regeling wapens en munitie maximale veiligheidswaarborgen en bescherming aan de burgers wordt gegeven? Zo ja, waaruit blijkt dit?


5. Indien de minister van mening is dat door de huidige wijziging van de Regeling een ongewenste situatie is ontstaan, overweegt hij dan reparatiewetgeving met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000? Zo nee, waarom niet?


1) Regeling van de Minister van Justitie van 28 december 1999, nr.5002406/DBZ/99 houdende wijziging van Regeling wapens en munitie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen VVD over vrij verkrijgbare oude vuurwapens '
Lees ook