gemeente utrecht


raadsvergadering donderdag 6 maart vragenuur

mondelinge vragen omtrent openingstijden coffeeshops

softdruggebruik hangt voor het cda sterk samen met diverse vormen van jeugdproblematiek, zoals vroegtijdig schoolverlaten, spijbelgedrag, overlastgevend gedrag en delinquent gedrag, en dit blijkt uit de recent verschenen onderzoeksresultaten van de nationale drugs monitor van het trimbosinstituut. softdruggebruik betekent een ernstige onderbreking van de dagelijkse routine van jongeren, en het nastreven van normale ambities zoals het voltooien van een opleiding en het vinden van een betaalde baan worden hier ernstig door belemmerd.

voor het cda is het duidelijk dat softdrugs en jongeren geen goede combinatie vormen. het is wetenschappelijk onomstreden dat cannabisgebruik op korte termijn tot stoornissen in het concentratie-vermogen en het geheugen leidt, zie ook de publicatie justitiële verkenningen. op de langere termijn zijn kwalijke gevolgen zeker niet uitgesloten. er is bijvoorbeeld een samenhang waarneembaar tussen het ontstaan van schizofrenie en het gebruik van cannabis. daarnaast is aangetoond dat een vroeg begin met cannabisgebruik een belangrijke risicofactor is voor toekomstig harddruggebruik en verslavingen daaraan. (het aantal cannabiscliënten van verslavingsinstellingen in nederland is tussen 1994 en 2004 bijvoorbeeld drie keer zo groot geworden.)

uit het jaarbericht van de nationale drug monitor komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de blowende scholieren tot en met 17 jaar zegt de cannabis te hebben gekocht van een coffeeshop. dit is opmerkelijk omdat de leeftijdsgrens voor toegang van een coffeeshop 18 jaar is. een deel koopt dus tóch in een coffeeshop (illegaal) en een deel krijgt zijn spul van vrienden of anderen.

in de beantwoording van onze recente schriftelijke vragen 2008, nr.3 van de cda fractie laat het college weten dat "Overigens wordt strikt gehandhaafd op het verbod op aanwezigheid van -18jarigen in coffeeshops, hetgeen bij de controles in de afgelopen jaren sporadisch is geconstateerd.". Door het bovenstaande komt het CDA met de volgende vraag:

1. Hoe verhouden zich de cijfers van de NDM tot de cijfers van de Utrechtse Jeugdmonitor, en de antwoorden op onze schriftelijke vragen nr 3.

Het feit dat cannabis gemakkelijk en veelvuldig verkrijgbaar is draagt volgens het CDA niet bij aan het normbesef dat cannabisgebruik niet normaal is, maar onwenselijk en gevaarlijk. Het stadsbestuur zendt op dit punt een dubbele boodschap uit. Aan de ene kant wordt uitgedragen dat het cannabisgebruik onder jongeren moet afnemen, aan de andere kant zijn er de coffeeshops in Utrecht. Aanbod schept dus nadrukkelijk de vraag naar cannabis. De zichtbare aanwezigheid van coffeeshops maakt het voor jongeren extra moeilijk om de verleiding en de sociale groepsdruk te weerstaan. Daarom de vraag:

2. Bent u het er mee eens coffeeshops uitnodigen tot softdrugs gebruik en er dus een relatie zou kunnen bestaan tussen openingstijden van coffeeshops en softdrugs gebruik onder scholieren?

Het CDA ziet die relatie wél en wil daarom dat alle coffeeshops in Utrecht tijdens reguliere overdagse schooluren gesloten zijn.
Wat voor effect beoogt het CDA met het sluiten van coffeeshops tijdens schooltijd? Ten eerste geeft de overheid daarmee het signaal dat cannabisgebruik voor jongeren niet normaal is. Op dit moment komen kinderen in aanraking met geopende coffeeshops en hun bezoekers wanneer ze van en naar school gaan, tijdens pauzes en in tussenuren. Daarbij krijgen ze het idee dat naar een coffeeshop gaan en het roken van cannabis een normale en onschuldige activiteit is die in het dagelijkse leven thuishoort. Ten tweede: wanneer coffeeshops bijvoorbeeld tot 18:00 uur gesloten blijven, neemt de kans af dat jongeren aan cannabis kunnen komen. Jongeren kunnen nu immers niet meer in een tussenuur of op de weg van school naar huis naar een coffeeshop gaan om daar cannabis te kopen, al dan niet met de hulp van een meerderjarige. Ook neemt de prikkel om te spijbelen daarmee af. En 18.00 uur is gemiddeld genomen het tijdstip waarop ouders en kinderen thuis zijn.

3. Bent u bereid om uw beleid m.b.t. de openingstijden van coffeeshops te herzien in die zin dat coffeeshops in ieder geval niet tijdens reguliere schooltijden open zijn?

---

Jaarbericht NDM 2006, http://www.trimbos.nl/Downloads/Producten/AF0718%20-%20NDM%20Jaarbericht%202006.pdf benaderd op 27-2-2008.

Griffie Gemeenteraad Utrecht


( 030-2861069, 2 030-2861518,

m.trooster@utrecht.nl

* Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

---- --


Deel: ' Vragenuurtje raadsvergadering 06 03 2008 openingstijden coffeeshops '
Lees ook