Ingezonden persbericht


Vrijdenkersvereniging
De Vrije Gedachte

Rotterdam, 9 maart 2003

Filosofisch genootschap op basis van een humanistisch-atheïstische levenshouding.
-redelijk, vrij van dogmatisme, gebonden aan principes van toetsing en bewijsvoering
-zedelijk, solidair met de medemens, handelend onder eigen verantwoording.
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte is diep verontrust over de kennelijke bevoegdheden van het Nederlandse staatshoofd en de veiligheidsdiensten en het daarmee samenhangende functioneren van de rechtsstaat. Hoewel de grondwet discriminatie van elke aard verbiedt en in die grondwet eveneens uitdrukkelijk wordt gesteld dat iedere Nederlander een functie bij de overheid kan bekleden, hebben wij de stellige indruk dat aan burgerlijke rechten door die zelfde overheid steeds meer inbreuk wordt gedaan.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat in Nederland verhoudingsgewijs veel mensen gedetineerd zijn, dat in Nederland de meeste telefoons worden afgetapt. Dit in vergelijk met de rest van de wereld, inclusief de USA. Daarbij kan het dan volgens ons niet uitsluitend om criminelen gaan.

Ook is het algemeen bekend, dat duizenden Nederlanders, maar waarschijnlijk veel en veel meer, door allerlei inlichtingendiensten hier te lande op hun politieke ideeën zijn doorgelicht en voor de heersende elite en haar belangen als gevaarlijk zijn bestempeld. Op grond van volstrekt willekeurige kriteria zijn veel mensen hun carrière misgelopen. Daarbij is geen sprake van aanklacht of beschuldiging. Een gang van zaken die ons doet denken aan foute ideologieën in het verleden en ons het ergste voor de toekomst doet vrezen. Als het dunne vernis van de zo geroemde "demokratie" geheel is weggesleten. Het tempo waarmee de burgerrechten worden aangetast, komt blijkbaar bij de volksvertegenwoordiging niet verontrustend over. In onze ogen een gruwelijke beoordelingsfout, die ons reden heeft gegeven dit persbericht te laten uitgaan.

Wij zijn ons er van bewust, dat wij als kritische denkers alsdan tot de eerste slachtoffers behoren. En na ons volgen dan weer anderen. Een bekend verschijnsel.

Graag vernemen wij uw mening hierover en ook willen wij graag weten, wat u als volksvertegenwoordigers tegen deze volstrekt anti-democratische ontwikkeling denkt te doen.

Hoogachtend,

Het bestuur.

K.J. Wouters, bestuurslid
Schieweg 31d
3038 AD Rotterdam
tel. 010-467 60 00


---- --

Deel: ' Vrijdenkers verontrust over bevoegdheden inlichtingendiensten '
Lees ook