Gemeente Nieuwegein

Vrijstelling bestemmingsplan voor seksinrichting

Het college van B&W heeft besloten een vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor het vestigen van een seksinrichting aan De Liesbosch 14D. Op 19 november 2002 had het college zich al voorgenomen deze vrijstelling te verlenen. In reactie daarop hebben 14 bedrijven en 2 particulieren hun zienswijze kenbaar gemaakt. Het college heeft nu geconcludeerd dat de aanvraag past in het ontwerp-bestemmingsplan, en dat de planologische argumenten van de indieners van zienswijzen niet opwegen tegen het belang van de aanvraagster om een wettelijk toegestaan bedrijf te beginnen. Tegelijk met de vrijstelling van het bestemmingsplan heeft het college een bouwvergunning verleend voor de noodzakelijke aanpassingen in het pand. Na dit planologische traject kan het traject van de exploitatievergunning starten. De wethouders M. Monrooij (SGP/ChristenUnie) en C. Breuer (CDA) kunnen zich om principiële redenen niet vinden in dit besluit en hebben daarmee een minderheidsstandpunt ingenomen.

Procedure
Belanghebbenden kunnen tegen de twee besluiten van het college bezwaar indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Daarna zal het college de ingediende bezwaren beoordelen. Alle indieners van zienswijzen, alle omliggende bedrijven en andere organisaties die op voorhand hebben gereageerd, worden deze week per brief over dit besluit geïnformeerd.

Ingediende zienswijzen en reactie college
Hieronder treft u een samenvatting aan van de meest ter zake doende ingekomen zienswijzen, met de reactie van het college daarop.

Ingediende zienswijze
Het uiterlijk/aanzicht doet afbreuk aan het soort bedrijvigheid in de omgeving en past niet binnen het karakter van het plangebied zoals de gemeente dat volgens het ontwerp-bestemmingsplan voor ogen heeft. Vestiging aan de hoofdontsluiting door het gebied is in algemene zin en op basis van stedenbouwkundige/welstandtechnische gronden ongewenst.

Reactie college
Het gaat om een bestaand bedrijfspand waarbij aan de buitenzijde nauwelijks of niet valt af te leiden om wat voor bedrijvigheid het gaat. Er is een groenhaag aanwezig tussen enerzijds de bedoelde hoofdontsluiting en anderzijds de parkeerplaatsen en het pand. Het pand onderscheidt zich niet van de andere panden omdat het geheel in één samenhangende gevelarchitectuur is gevat. Aan de gevels wordt niets veranderd. Doordat het glas aan de binnenzijde ondoorzichtig wordt gemaakt zal de uitstraling van het gebouw op de omgeving neutraal zijn. De bouwvergunning voor het bedrijfsverzamelgebouw alsook de bouwvergunning voor de gewenste functiewijziging voor dit bedrijf kennen een positief welstandsadvies.

Ingediende zienswijze
De vestiging zal in strijd zijn met het ABC-locatiebeleid (bereikbaarheidsprofiel en mobiliteitsprofiel). Een seksinrichting kent een te hoge arbeidsintensiviteit per vierkante meter, een te lage afhankelijkheid van een goede autobereikbaarheid en is niet afhankelijk van een goede bereikbaarheid voor aan- en afvoer van goederen om zich op een C-locatie te vestigen. De verkeersaantrekkende werking leidt tot een vergroting van de verkeers- en parkeerproblematiek in het plangebied.

Reactie college
Volgens de informatie van de aanvrager is het aantal cliënten dat wordt verwacht ongeveer 20 per dag en gaan er 10 werknemers werken, waaronder ook parttimers. Daarmee is het aannemelijk dat zowel klanten als werknemers geen onaanvaardbare toename van verkeersbewegingen in de avondspits veroorzaken. Voor de bedrijfsunits waar het bedrijf zich wil vestigen moeten er 40 parkeerplaatsen aanwezig zijn. In totaal zijn er 82 parkeerplaatsen aangelegd. Dit betekent dat er in de directe omgeving van het pand 42 extra parkeerplaatsen aanwezig zijn boven de parkeernorm.

Invoerdatum 19-3-2003

Deel: ' Vrijstelling bestemmingsplan voor seksinrichting in Nieuwegein '
Lees ook