Gemeente Zwijndrecht

Vrijstellingsprocedure bouwplannen Volkerak 20 en 22

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4, WRO juncto artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht kennis van het feit dat in het infocentrum van de gemeente met ingang van 27 juli 2001 gedurende 4 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt de aanvraag om vrijstelling ex. artikel 19 WRO van:


*

A.Jansen te Zwijndrecht tot het bouwen van een garage op het perceel Volkerak 20;

*

G.A.Bergers te Zwijndrecht tot het bouwen van een garage op het perceel Volkerak 22.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken. Uw zienswijze kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht
t.a.v. dhr. J.Foeken
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht.

Zwijndrecht, 26 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Vrijstellingsprocedure bouwplan Volkerak 20/22 Zwijndrecht '




Lees ook