Gemeente Zwijndrecht

Vrijstellingsprocedure plaatsen
tuinhuisje Delibesplaats 11

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht geven ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4, WRO juncto artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht kennis van het feit dat op de afdeling bouw- en milieuzaken, Vierdrecht II, Stationsweg 42 met ingang van 21 juni 2002 gedurende 4 weken van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur voor een ieder ter inzage ligt de aanvraag om vrijstelling ex. artikel 19 WRO van:

R. Brouwer te Zwijndrecht tot het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Delibesplaats 11.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken.

Uw zienswijze kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht, t.a.v. dhr. J.Foeken, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

Zwijndrecht, 20 juni 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Vrijstellingsprocedure plaatsen tuinhuisje in Zwijndrecht '
Lees ook