Gemeente Haarlem

College behandelt begroting 2000

Ondanks tegenvallers vrijwel sluitende begroting 2000

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-begroting 2000 behandeld. Ondanks tegenvallende ontwikkelingen ten opzichte van de Kadernota 1999 is het gelukt de begroting vrijwel sluitend te krijgen. Er resteert een taakstelling voor 2000 van ¦ 0,7 miljoen. De kadernota was gebaseerd op een aantal aannames. Deze betroffen met name de algemene uitkering, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Verwacht werd dat deze op grond van het regeerakkoord flink zou toenemen. Dit is echter niet het geval en de recent verschenen septembercirculaire wijzigt deze conclusie niet.

Het college heeft de Stuurgroep Heroriëntatie 2000+ de opdracht gegeven zo mogelijk voor de behandeling van de begroting door de raad met voorstellen te komen hoe dit bedrag in 2000 structureel kan worden bezuinigd. Voor de iets langere termijn heeft de stuurgroep de opdracht gekregen een bedrag van structureel ¦ 15 miljoen te herschikken.

Begrotingsbeeld 2000

De ontwerp-begroting liet aanvankelijk een nadeel zien van ¦ 8,1 miljoen, terwijl de kadernota een tekort van ¦ 0,1 miljoen liet zien voor 2000. De belangrijkste oorzaak is de algemene uitkering, die ten opzichte van de verwachting uit de kadernota ruim ¦ 5,6 miljoen tegenvalt. Circa ¦ 2,5 miljoen daarvan is het gevolg van minder bijstandscliënten, een van de verdeelmaatstaven voor de algemene uitkering. Andere oorzaken zijn hogere bijdragen aan gesubsidieerde instellingen wegens gestegen lonen en prijzen (¦ 0,7 miljoen), hogere uitgaven van sectoren (¦ 0,8 miljoen) en enkele meer technische correcties op de kadernota (¦ 1,0 miljoen).

Besluiten college

Het college heeft de volgende maatregelen en ontwikkelingen verwerkt om het tekort van ¦ 8,1 miljoen te verminderen:

x ¦ 1 mln
handhaving verlaging kosten organisatie opvang nieuwkomers 0,1 taakstelling sector Welzijn om vervallen inkomsten te compenseren 0,1 verlaging kosten dienst Sociale Zaken wegens geringer aantal bijstandscliënten 0,3
aanpassing tarieven wegens inflatie met 2% in plaats van 1,5% op basis van de jongste voorspellingen 0,5
compensatie algemene uitkering wegens landelijke daling aantal bijstandscliënten 0,9
toename algemene uitkering wegens hogere rijksuitgaven 0,5 taakstelling stuurgroep Heroriëntatie 2000+ 0,7 eenmalige inzet voordeel op rentekosten wegens lage rentestand en geldbehoefte 5,0
Totaal maatregelen 8,1

Met deze maatregelen is de begroting voor 2000 sluitend en is het tevens mogelijk om voor ¦ 2 miljoen aan nieuwe uitgaven op te nemen. Wel is het zo dat de rentemaatregel een eenmalig karakter heeft. Dit betekent dat hiervoor vanaf 2001 structurele dekking gevonden dient te worden.

Stuurgroep Heroriëntatie 2000+

Door het college is met instemming van de raad een stuurgroep ingesteld. De taak van de stuurgroep is om de structurele begrotingsproblematiek op te lossen, zoals die is weergegeven in de kadernota. De stuurgroep bestaat uit twee wethouders, twee directeuren, de loco-secretaris en het hoofd Concernfinanciën.

In de Kadernota 1999 is aangegeven dat voor het uitvoeren van het collegeprogramma en voor overig nieuw beleid structureel nog voor een bedrag aan ¦ 5,4 miljoen aan dekking gevonden dient te worden. Daar komt op basis van de eenmalige maatregelen uit de begroting 2000 een bedrag van ¦ 5,8 miljoen bij en op basis van de aangekondigde herverdeling van het gemeentefonds ¦ 2,2 miljoen. De taakstelling bedraagt daarmee tenminste ¦ 13,4 miljoen. Het college vindt het wijs daarbij een marge in te bouwen voor nieuwe uitgaven enerzijds en mogelijke tegenvallers anderzijds. De stuurgroep krijgt daarom een taakstelling mee van ¦ 15 miljoen. Daarvan is ruwweg eenderde deel een herschikking van middelen (oud voor nieuw) en tweederde deel een vermindering van uitgaven (of een vermeerdering van inkomsten).

Nieuwe uitgaven

Het college stelt de raad voor op de begrotingsruimte van ¦ 2 miljoen als volgt te besteden, waarbij de met een C gemerkte onderwerpen voortvloeien uit het collegeprogramma:

x ¦ 1.000
verhoging onderhoudsbudget zwembad Houtvaart 30 C intensivering schuldhulpverlening 45
werving en selectie vrijwillige brandweerlieden 43 vorming en opleiding brandweerlieden 70
2e fase digitalisering bibliotheek 60 C
aansluiten Haarlem bij Nationale Ombudsman 60 C organisatie-ontwikkelingsbeleid 60 C
inlopen achterstand opstellen bestemmingsplannen 70 C exploitatie Toneelschuur 80
schoonhouden binnenstad 100 C
hogere bijdrage exploitatie regionaal indicatie orgaan 168 intensivering jongerenwerk 180 C
herijking opbouwwerk 234 C
voorzieningen sportclubs Rapid en Geel Wit 300
eerste tranche uitvoeren verbeteren onderhoud openbare ruimte 300 C onderhoud openbare speelgelegenheden 200 C
Totaal 2.000

De voorstellen zijn gelijk aan de financiële ruimte die beschikbaar is.

Tussenrapportage 1999

Tijdens de behandeling van de begroting heeft het college ook de tweede tussenrapportage over 1999 besproken. Ten opzichte van de eerste rapportage (onderdeel van de kadernota) hebben zich een behoorlijk aantal wijzigingen voorgedaan. Het college heeft aan sectoren voor een aantal ontwikkelingen om compenserende maatregelen gevraagd. Rekening houdend met deze maatregelen en een verwacht voordeel op de rentekosten van ¦ 5 miljoen, verwacht het college voor 1999 uit te komen op een tekort van ¦ 0,4 miljoen. Dit kan ten laste van de algemene reserve worden gebracht, die eind 1998 ¦ 9,5 miljoen bedroeg.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

Zoals gebruikelijk stelt het college voor om de tarieven aan te passen aan de inflatie. Deze wordt voor 2000 geraamd op 2%. Voor de tarieven waarvan het college kostendekkendheid nastreeft geldt een afwijkend percentage. Zo stijgt de afvalstoffenheffing met 6% vanwege hogere kosten van verwerken (verbranden en composteren) van afval. Het rioolrecht daarentegen stijgt met slechts 0,4%, vooral door lagere rentelasten van investeringen. De belangrijkste tarieven voor 2000 zijn als volgt (in guldens):

Onroerend-zaakbelasting (OZB)(per 5.000,- waarde) 1999 2000 wijziging Gebruikers 9,85 10,05 +2%
Eigenaren 7,88 8,04 +2%
Totaal 17,73 18,09 +2%
Afvalstoffenheffing
Eénpersoonshuishoudens 267 283 +6%
Meerpersoonshuishoudens 444 471 +6%
Rioolrecht
Zakelijk gerechtigden 157,30 157,90 +0,4%
Idem laag tarief 67,75 68,00 +0,4%
Verbruikersheffing 31,10 31,20 +0,4%

Voor een meerpersoonshuishouden met een eigen huis van 200.000,-- stijgen de lasten van OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht in 2000 ten opzichte van 1999 met in totaal 3,3%.

Ook in 2000 blijft de gemeente 100,-- per huishouden uitkeren, de zogenoemde Zalmsnip.

Verdere procedure

Op 15 oktober worden de gedrukte begrotingsstukken aan de raadsleden verzonden. De behandeling in de raadscommissies vindt plaats van 8 tot en met 12 november. Tijdens deze vergaderingen zijn geen andere onderwerpen aan de orde. De raad behandelt de begroting op 22, 24 en 26 november.

30 september 1999

Deel: ' Vrijwel sluitende begroting 2000 Haarlem '
Lees ook