Provincie Zuid-Holland

HERINDELING WARMOND
VRIJWILLIGE FUSIE KATWIJK, RIJNSBURG, VALKENBURG

Persbericht

4-06-2002
GS Zuid-Holland:
> HERINDELING WARMOND
> VRIJWILLIGE FUSIE KATWIJK, RIJNSBURG, VALKENBURG


* Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vinden gemeentelijke herindeling van Warmond wenselijk

* Zij hebben -mét de gemeenten Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg- een sterke voorkeur voor vrijwillige fusie van deze drie gemeenten
* De opties voor de bestuurlijke toekomst van Zoeterwoude, de buurgemeenten en andere gemeenten in de Rijnstreek moeten scherper in beeld gebracht worden
Tot deze conclusies komen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in een voortgangsrapportage over de bestuurlijke organisatie in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. De rapportage is een volgende stap in een proces om de bestuurskracht van de gemeenten in dit gebied te versterken. Het afgelopen half jaar hebben GS met de gemeenten hierover gesprekken gevoerd.
De rapportage is voorgelegd aan de statencommissie voor bestuurlijke zaken die de voorstellen van GS woensdag 12 juni zal bespreken.

Warmond
GS vinden gemeentelijke herindeling van Warmond (5.300 inwoners) wenselijk. Zij zullen op grond van de Wet algemene regels herindeling (Arhi) een herindelingsprocedure beginnen en daarbij geen enkele herindelingsvariant uitsluiten. Zij zullen daarom naast de gemeente Warmond de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout, Alkemade en Leiderdorp in de procedure betrekken. In het overleg met de provincie kunnen al deze gemeenten hun voorkeur voor varianten aangeven. Blijkt aan het slot van de zes maanden durende overlegfase dat Warmond toch met één of meer buurgemeenten vrijwillig wil fuseren dan zullen GS zich nader beraden.

Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg
GS vinden samenvoeging van Katwijk (41.000 inwoners), Valkenburg (3.600 inwoners) en Rijnsburg (15.000 inwoners) wenselijk. Zij hebben met de drie gemeenten de voorkeur voor een vrijwillige fusie en gaan er van uit dat de drie gemeenten daartoe zelf het initiatief zullen nemen. Maar GS willen een harde garantie van de drie gemeenteraden dat ze op een fusie aankoersen en vragen daarom van de raden vóór 1 september a.s. een duidelijke gezamenlijke uit-spraak over een vrijwillige fusie per 2006 of zoveel eerder als mogelijk is. Komt die uitspraak er niet dan zijn GS voornemens zelf een herindelingsprocedure voor de fusie te beginnen. Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg moeten bij een fusietraject overleggen met de buurgemeenten over eventuele grenscorrecties.

Zoeterwoude en omgeving
Met Zoeterwoude en de buurgemeenten willen GS de opties voor de bestuurlijke toekomst -waaronder de vorming van een Groene-Hartgemeente- nader uitwerken. Dat vergt nog tijd. In de tweede helft van dit jaar zullen GS de gesprekken daarover met Zoeterwoude, de buurgemeenten en andere gemeenten in de Rijnstreek voortzetten. Daarna zullen zij conclusies trekken.

Centrumstad Leiden
In Leiden wordt de bestuurskracht van de gemeente gemeten. De resultaten zijn de komende zomer te verwachten. GS willen bijdragen aan het oplossen van de problemen van Leiden. Maar zij verwachten ook van Leiden een actieve opstelling bij eventuele tekorten in de bestuurskracht.

Deel: ' Vrijwillige fusie katwijk, rijnsburg, valkenburg '
Lees ook