Gemeente Enschede


ViVa 2001
klik hier voor het programmaEEN AMBITIEUZE STAD ZOEKT BEELDBEPALERS
klik hier voor de vacatures


Vrijwilligersmarkt brengt vrijwilligerswerk onder de aandacht

Op woensdag 22 augustus (van 14.00 uur tot 19.00 uur) organiseren de Activa Vrijwilligerscentrale en de Gemeente Enschede een speciale vrijwilligersmarkt. In het centrum van de stad presenteren vrijwilligersorganisaties zich in het kader van het internationale jaar van vrijwilligers: ze laten zien hoe divers en interessant hun werk is.

lees verder onder persberichtenDE Gemeenteraad vergaderde op maandag 2 juli EN DINSDAG 3 JULI 2001 klik hier voor de besluitenlijst


Coffeeshop Samara opnieuw gesloten Enschede, 10 juli 2001

Burgemeester Mans heeft coffeeshop Samara aan de Noorderhagen 18 voor de duur van een half jaar gesloten. Ook daarna mogen in deze coffeeshop geen softdrugs meer worden verkocht.

lees verder onder persberichtenVerwijderen asbest op onbebouwd terrein in Lonneker Enschede, dinsdag 10 juli 2001

Tijdens graafwerkzaamheden op het terrein aan de Rotertkamp te Lonneker is onlangs een geringe hoeveelheid asbesthoudende restanten van plaatmateriaal aangetroffen. Dit terrein was tot begin 2000 eigendom van de gemeente Enschede. In de jaren 60 is het enkele jaren gebruikt als zanddepot. Vervolgens heeft een vereniging de grond gehuurd voor het gebruik van volkstuinen. In 2000 heeft de gemeente de grond verkocht aan Wooncorporatie Domijn die deze locatie nu heeft bestemd voor de bouw van zeven seniorenwoningen.

lees verder onder persberichtenHoogste punt bouw nieuw Servicecentrum Oost bereikt Op donderdag 5 juli is het hoogste punt bereikt van het nieuwe Servicecentrum Oost, hoek Gronausestraat en de Zuidesmarkerrondweg. De bouw van het nieuwe servicecentrum loopt op schema. De volgende instanties zullen vanaf 1 december in het nieuwe Servicecentrum worden gehuisvest: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Bouw- en Milieudienst Stadsdeelbeheer Oost, Dienst Burger- en Algemene Zaken; Publiekszaken en Belastingen, Stadsdeelmanagement Oost, Politie Twente, Stichting Thuiszorg Enschede-Haaksbergen, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Samenwerkende Wijkwelzijnsinstellingen in Oost, Wijkraden en Dorpsraad Glanerbrug, en het Regionaal Indicatie Orgaan Enschede-Haaksbergen , Ouderenloket.
De ervaringen in de stadsdelen Noord en West , waar instanties ook in één gebouw zijn gehuisvest, leren dat de onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd.

oost1.jpg (116244 bytes) oost2.jpg (106819 bytes)

klik op de plaatjes voor een vergrotingAlleenstaande moeders succesvol in cursus "Oriëntatie op de Arbeidsmarkt"
Enschede, 5 juli 2001

In buurtcentrum "Het Kompas" hebben 12 alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering op 3 juli jl. het certificaat van de cursus Oriëntatie op de Arbeidsmarkt uitgereikt gekregen. Ze ontvingen hun diploma uit handen van Hermien Oude Munnink, chef van de Wijkserviceafdeling Noord van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Onder het genot van koffie met gebak werden de cursisten door de docent, Martien van de Wou (van Bureau Intermedium) en Inge de Klerk (coördinator Transferpunt scholing van Activa) uitgebreid in het zonnetje gezet.

lees verder onder persberichten

Gemeente Enschede handhaaft parkeerbeleid op Stationsplein Enschede, 3 juli 2001

Vanaf 9 juli worden fietsers die hun rijwielen onjuist hebben neergezet op het Stationsplein of de omgeving herinnerd aan het parkeerverbod. Circa 2 maand later begint de gemeente met het verwijderen van alle foutief geparkeerde fietsen. Daarmee komt het Stationsplein weer volledig ter beschikking voor zijn hoofdfunctie. Een makkelijk toegankelijke ruimte voor reizigers en dienstverlening. Voor de stalling van fietsen is volop ruimte in de verschillende stallingen.

lees verder onder persberichten

In Enschede geen plaats meer voor opslag professioneel vuurwerk Enschede, 2 juli 2001

Overeenstemming Gemeente en Haarman Vuurwerk over uitkoop

De Gemeente Enschede en het bedrijf Haarman Vuurwerk aan de Winterweg hebben een overeenkomst gesloten die heeft geleid tot de uitkoop van het bedrijf. Haarman Vuurwerk wordt daarvoor een bedrag van fl. 5,5 miljoen toegekend.
Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is dat per 1 september a.s. het professionele vuurwerk wordt verwijderd uit de opslag aan de Winterweg. Verwijdering van het overige vuurwerk volgt op 1 januari 2002, waarna de firma Haarman nog tot 1 maart 2002 de gelegenheid krijgt om de opslag te ontruimen. Met deze overeenkomst is er zicht op het herstel van de gevoelens van veiligheid in de omgeving van het bedrijf.
De Gemeente Enschede is tevreden met het behaalde resultaat, dat niet zonder de volle medewerking van de firma Haarman en de directe betrokkenheid van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) tot stand had kunnen komen

lees verder onder persberichtenGemeente Enschede plaatst informatie over risicos van bedrijven op internet
Enschede, 28 juni 2001

Burgers hebben recht op inzicht in risicos in de eigen omgeving

Onmiddellijk na de vuurwerkramp heeft de gemeente Enschede een systematische inventarisatie van alle bedrijven met externe veiligheidsrisicos in gang gezet. Meer dan 500 bedrijven zijn in het onderzoek betrokken. Ook burgers konden op verschillende manieren melding doen van ervaren risicos in de eigen omgeving. In het onderzoek wordt aan 75 bedrijven met voorrang aandacht besteed aan de externe veiligheid. Bedrijven waar de opslag van consumentenvuurwerk is toegestaan, LPG-tankstations en een aantal overige bedrijven waar de opslag van milieugevaarlijke of brandbare stoffen is toegestaan. De resultaten worden gebruikt om een integraal veiligheidsbeleid gericht op bedrijven te ontwikkelen. Vanaf vrijdag 29 juni zijn de bedrijven ook te vinden op de gemeentelijke website. In een risicomaatschappij hebben burgers het recht om inzicht te hebben in de veiligheidsrisicos van bedrijven in hun omgeving.

lees verder onder persberichten

klik hier voor de website project 'Risico's van bedrijven'Op kamers in Enschede?
Voor bemiddeling bij het vinden van een kamer op de Campus, in Enschede surf je naar www.studentunion.nl/kamers Bovendien kun je hier een logeeradres vinden zodat je tijdens de introductie dichtbij de Universiteit zit ook als je nog geen kamer hebt gevonden of thuis blijft wonen.


RAMPGEBIED VANAF SEPTEMBER GEDEELTELIJK TOEGANKELIJK Enschede, 20 juni 2001.

Het College van B. en W. heeft besloten om met ingang van september a.s delen van het gebied dat op 13 mei 2000 getroffen werd door de vuurwerkramp open te stellen. De voortgang van de sloop- en saneringswerkzaamheden maakt het mogelijk om het terrein gedeeltelijk toegankelijk te maken.

lees verder onder persberichten

Test wijst uit: het subsidie-ontwerp werkt NIEUW SUBSIDIESTELSEL SPORT IN INSPRAAKPROCEDURE

MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS VAN SPORT WORDT BELOOND Enschede, 20 juni 2001.

De gemeente Enschede streeft naar een grotere sportdeelname bij jeugd en bij mensen in een achterstandssituatie en naar ondersteuning van vrijwilligerswerk in de sport. Er zijn sportverenigingen die veel doen voor deze groeperingen, maar daar in hun jaarlijkse subsidie weinig voor terug zien. Daarom verandert de gemeente Enschede het huidige subsidiestelsel. Het uitgangspunt voor de herverdeling van subsidies is het belonen van de maatschappelijke betekenis van sport in het algemeen en van sportverenigingen in het bijzonder. Het gemeentelijk sportbeleid komt zo beter tot zijn recht. En de verdeling van de subsidiemiddelen is rechtvaardiger en meer gedifferentieerd. Dat wijst een eerste test van het ontwerp al uit.

lees verder onder persberichtenHeeft u een mening over het subsidiestelsel sport? Enschede, 20 juni 2001.

De gemeente Enschede nodigt u uit deel te nemen aan de inspraakprocedure naar aanleiding van de nota De meer-waarde van sport: het subsidiestelsel sport. Voordat deze nota aan de gemeenteraad wordt aangeboden, bieden wij u de mogelijkheid om schriftelijk op de nota te reageren. De nota kunt u opvragen bij onderstaand contactpersoon. Wij ontvangen uw schriftelijke reactie graag uiterlijk 7 september 2001.

klik hier om de nota te lezen

lees verder onder persberichtenWederopbouwplannen Roombeek nu ook op Internet Enschede, 13 juni 2001.

De komende weken worden de plannen voor de wederopbouw van Roombeek met alle direct betrokkenen (oud-bewoners, ondernemers, verenigingen, etc.) besproken. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen de komende weken op verschillende manieren een beeld krijgen van de plannen en daarover hun mening geven:

Internet
De Internetsite van de gemeente over de wederopbouw van Roombeek is volledig vernieuwd. Bezoekers kunnen de plannen bekijken, op stellingen reageren, met elkaar in discussie gaan en vragen stellen aan medewerkers van het Projectbureau Wederopbouw. Het adres: www.wederopbouw.enschede.nl

lees verder onder persberichten

Openstelling Informatie- en Adviescentrum (IAC) wijzigt Enschede, 11 juni 2001

De openingstijden van het Informatie- en Adviescentrum (IAC) veranderen met ingang van maandag 18 juni. Directe aanleiding is het veranderende vraagpatroon van gedupeerden van de vuurwerkramp. Nadat de standaard financiële regelingen voor particuliere getroffenen grotendeels zijn afgehandeld, vereist de hulpvraag nu vooral individueel maatwerk. Dat leidt tot een actieve benadering van gedupeerden in hun thuissituatie en bovendien tot extra inzet van uren.

Het College van B en W is akkoord met de wijziging van de IAC-openingstijden. Deze herziening creëert de extra uren die nodig zijn om de werkwijze en interne organisatie beter af te stemmen op de veranderende hulpvraag.
Met ingang van 18 juni 2001 is het IAC aan het Molenplein in Enschede op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 13.30 uur. De avondopenstelling op donderdag vervalt.


Officiële stukken ook te zien in het Stadskantoor

Enschede, maandag 11 juni 2001

Wie officiële stukken van de gemeente wil bekijken kan voortaan ook terecht in het nieuwe Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51. Daar liggen stukken voor belangstellenden ter inzage. Bovendien worden bepaalde bekendmakingen en mededelingen aangeplakt op speciale borden. Daarvan zijn er drie geplaatst aan de korte kant van het Stadskantoor vlak bij de overweg. De borden zijn neergezet voor de ramen zodat de stukken altijd (24 uur per dag) te zien zijn.
Deze maatregel is een uitvoering van een raadsbesluit dat onder meer voorziet in de aanwijzing van het Stadskantoor als gemeentehuis voor zover het gaat om terinzagelegging en aanplakking van officiële stukken.
Eerder had de gemeente een soortgelijke publicatiemogelijkheid aan het Stadhuis. Wegens ruimtegebrek voldoet dat niet meer. Vanaf die plek wordt alleen verwezen naar de nieuwe publicatieborden in het Stadskantoor.
De officiële stukken hebben vaak te maken met procedures in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht, en de Wet Milieubeheer. Ook gebruiken de deurwaarders de borden voor kennisgevingen van openbare verkopen. Wie genoemde documenten wil inzien en lezen kan zich het beste melden bij de receptie in het Stadskantoor. Van daaruit wordt men ,indien nodig, verder doorverwezen.
Het installeren en gebruiken van de publicatieborden in het Stadskantoor is een tijdelijke maatregel. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een digitaal publicatiebord.Aanpak drugshandel in openbare gelegenheden

In Huis-aan-Huis van 26 april 2000 is bekend gemaakt dat de burgemeester op 17 april 2000 zijn beleidsnota "Aanpak van drugshandel in openbare gelegenheden" heeft vastgesteld. Op 27 april 2000 is dit beleid in werking getreden. De burgemeester heeft daarin vastgesteld hoe hij artikel 13b, lid 1 van de Opiumwet toepast. Dit artikel geeft hem de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen (bijvoorbeeld sluiting) indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven in drugs wordt gehandeld of voor de handel aanwezig zijn. Daarbij wordt de enkele aanwezigheid van drugs in een grotere hoeveelheid dan voor eigen gebruik van de bezitter (voor softdrugs geldt daarbij een grens van vijf gram), beschouwd als aanwezigheid voor de handel.
Dit beleid geldt overigens niét voor coffeeshops, omdat de burgemeester daarvoor een apart beleid heeft vastgesteld ("Coffeeshopbeleid Enschede").
In het afgelopen jaar heeft de burgemeester zes keer van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Het is daarom goed nog eens met nadruk te wijzen op het volgende.
Indien in voor het publiek toegankelijke gelegenheden of daarbij behorende erven meer drugs aanwezig blijken te zijn dan voor eigen gebruik van de bezitter, dan wordt deze gelegenheid in ieder geval voor de duur van ten minste drie maanden gesloten. In sommige gevallen wordt een sluiting van een half jaar of een jaar opgelegd. Er wordt dus niét vooraf gewaarschuwd. In plaats daarvan dient deze publicatie als algemene waarschuwing te worden beschouwd.
klik hier voor de nota "Aanpak van drugshandel in openbare gelegenheden"IAC op het Web

Vanaf 1 mei is de nieuwe website van het Informatie en Adviescentrum geopend.
Er zullen veel veranderingen zichtbaar zijn met de huidige site. De veranderingen zullen vooral zichtbaar zijn in de opzet en de beschikbare informatie.
Het is een overzichtelijk manier geworden waarop de informatie die dagelijks aangevuld, uitgebreid en gewijzigd wordt, wordt aangeboden. Zo vindt u er onder andere de Bewonersnieuwsbrief, het programma van de herdenkingsweek, informatie over de wederopbouw en nog veel meer. U kunt op interactieve manier met het IAC communiceren op een tijd dat het u uitkomt, u kunt online vragen stellen en ook antwoorden ontvangen op de manier zoals u dat wenst, per telefoon, email of schriftelijk. Allemaal op een tijdstip en plaats waarop het u schikt. Het kan ook gezien worden als een handleiding voor de werknemers met vragen gericht op de vuurwerkramp.

www.iac.enschede.nl


welkom in het nieuwE stadskantoor

Op op 27 28 en 29 april jl zijn ruim 800 medewerkers van de gemeente Enschede ingetrokken in het nieuwe Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51. Drie grote gemeentelijke diensten te weten de Bouw- en Mileudienst, de dienst Burger- en Algemene Zaken en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling bundelen hun huisvesting en, nog belangrijker, de dienstverlening aan u.

klik hier voor meer informatie

klik hier voor de webcam in de hal van het stadskantoor
GEMEENTEBEGROTING 2001

klik hier voor de gemeentebegroting 2001Enschede op weg naar 2015
Drie richting gevende visies

NIEUW: het inspraakverslag

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

(tevens kunt u hier de verschillende achterliggende studies vinden)

Enschede biedt ruimte voor de toekomstvan de gemeente Enschede

Het digitale loket van onze gemeente, voorheen het Overheidsloket, heeft de afgelopen tijd grote veranderingen ondergaan. Het is op vele punten verbeterd en verder ontwikkeld en daarnaast is geheel in een nieuw jasje gestoken.

Op 6 november is een grote campagne begonnen die het bestaan van het digitale loket aan het grote publiek bekend moet maken. Publicatieborden (de zogenaamde Mupis) in de stad kondigen de opening van het nieuwe digitale loket van de gemeente Enschede aan. Zo zult u bijvoorbeeld bij het in aanbouw zijnde stadskantoor de tekst Stadhuis gesloten? Digitaal loket altijd open" tegenkomen. Met de opening van het nieuwe digitale loket bestaat het oude dan ook niet meer. Het nieuwe loket heeft ook een ander adres op internet gekregen, namelijk:

www.loket.enschede.nl

Nieuwe mogelijkheden binnen het digitale loket zijn:
* het (last-minute) reserveren van sportaccommodaties;
* het aanvragen van een kapvergunning;

* het aanvragen van huursubsidie;

en natuurlijk het opvragen van een grote verscheidenheid aan nieuwe informatie.BESLUITENLIJST
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Vanaf nu kunt u op deze site in het onderdeel "bestuur" wekelijks de besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Wethouders vinden.

klik hier voor "bestuur"De belangrijkste informatie over de ramp in Enschede op deze site:


* de website Wederopbouw: www.wederopbouw.enschede.nl
* bewonersnieuwsbrief 10-2001, dinsdag 15 mei 2001
* website IAC: www.iac.enschede.nl

* ondernemersnieuwsbrief, achtiende uitgave, woensdag 9 mei 2001
* Enschede bedankt u!, gedicht Willem Wilmink, de diverse toespraken
* namenlijst van omgekomen en geïdentificeerde slachtoffers
* overzicht gegevens vuurwerk-ramp Enschede
* nota "Lessen uit de vuurwerkramp"

* Rapport "De toekomst van de rampenbestrijding"
* Onderzoeksrapport COT

* Logboek RCC

* Persverklaring en TNO-rapport inzake risico-inventarisatie Haarman Vuurwerk

* Voorlopig verslag van het beleidsteam van de rampenstaf vuurwerkramp Enschede

* resultaten steekproef gezondheidsonderzoek Enschede
* impressie van het bloemenmonument

* kaartje van het afgesloten gebied

* informatie over de hulp-aktie "777"

* overzicht persberichten

* Veiligheidsverordening Roombeek

* besluiten van 22 april 1997 en 19 juli 1999 in het kader wet milieubeheer, aanvrager: S.E.FireworksVEILIGHEIDSVERORDENING ROOMBEEK

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 mei 2000 vastgesteld de Veiligheidsverordening Roombeek. Op grond van die verordening is het om veiligheidsredenen een ieder verboden zich zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders te bevinden in het gebied Roombeek zoals dat is afgezet door middel van schuttingen en daarop aansluitende hekken en/of muren. Tevens is iedere rechthebbende op een onroerende zaak in dit gebied verplicht te gedogen dat de werkzaamheden en maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter beperking van gevaar voor personen, worden uitgevoerd. Overtreding van de verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie (maximaal f 5.000,-), en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.
Deze verordening treedt in werking op donderdag 1 juni 2000. Met ingang van diezelfde datum heeft de burgemeester zijn noodverordening van 13 mei 2000, zoals sindsdien gewijzigd, ingetrokken.
De tekst van de verordening ligt gedurende drie maanden ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in het stadhuis aan de Langestraat 24, bij de balie van de Bouw- en Milieudienst aan de Molenstraat 50, en bij de balie van het Servicecentrum Noord aan de Zaanstraat 12.VEILIGHEIDSVERORDENING ROOMBEEK

Besluit:
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van:
26 mei 2000, dienst CS, nr. 00S002724,

vast te stellen de volgende "Veiligheidsverordening Roombeek":

Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder "gebied Roombeek": Het gebied vanaf de Lasondersingel in noordelijke richting begrensd door de oostzijde van de Deurningerstraat, de Roomweg, de Nieuwluststraat, de Kwartelstraat, de Kievitstraat tot aan de achterzijde van perceel Dr. J. van Damstraat 35, van daar in oostelijke richting achter de percelen Dr. J. van Damstraat 1 tot en met 35 tot aan de oostzijde van de Stroinksbleekweg, de oostzijde van de Stroinksbleekweg tot aan de zuidelijke grens van perceel Hulsmaatstraat 8/14B, vandaar in oostelijke richting achter de percelen Hulsmaatstraat 8/14B tot en met 35/37A, vandaar in noordelijke richting langs de oostzijde van de percelen Hulsmaatstraat 33B en 33/A tot aan de zuidzijde van de Hulsmaatstraat, de zuidzijde van de Hulsmaatstraat tot aan de westelijke grens van perceel Voortsweg 113, vandaar in zuidelijke richting en vervolgens in oostelijke richting achter langs perceel Voortsweg 113 tot aan de westzijde van de Voortsweg, de westzijde van de Voortsweg, de noordzijde van de Roomweg tot voorbij perceel Roomweg 172, van daar in zuidelijke richting langs perceel Schurinksweg 72, over de Schurinksweg tot aan de achterzijde van perceel Schurinksweg 59, van daar in oostelijke richting tot aan de westzijde van de H.B. Blijdensteinlaan, de westzijde van de H.B. Blijdensteinlaan tot aan de achterzijde van perceel Lasondersingel 127, van daar in westelijke richting achter de percelen Lasondersingel 101 tot en met 127, van daar in zuidelijke richting naar de Lasondersingel, vervolgens de noordzijde van de Lasondersingel in die zin dat de begrenzing van het gebied ter hoogte van de percelen Lasondersingel 33, 37 en 39 achter deze percelen langs loopt, en tot aan de oostzijde van de Deurningerstraat, een en ander zoals ter plaatse blijkt uit de aanwezigheid van schuttingen en daarop aansluitende hekken en/of muren.

Artikel 2
a. Het is een ieder verboden zich te bevinden in het gebied Roombeek. b. Dit verbod geldt niet voor degene aan wie door Burgemeester en Wethouders opdracht dan wel toestemming is verleend om in dat gebied werkzaamheden te verrichten of om andere dringende redenen daar aanwezig te zijn.
c. Dit verbod geldt eveneens niet voor degene aan wie door de Burgemeester opdracht is verleend om in dat gebied aanwezig te zijn ter handhaving van de openbare orde.
d. De opdracht dan wel toestemming als bedoeld onder b en c kan worden beperkt tot een deel van het gebied Roombeek en tot een bepaalde tijdsperiode.
e. Het is degene die beschikt over een opdracht dan wel toestemming als bedoeld onder b en c, waaraan een beperking is verbonden als bedoeld onder d, verboden de opdracht uit te voeren dan wel van de toestemming gebruik te maken in strijd met die beperking. f. Een toestemming als bedoeld onder b is persoonsgebonden. g. Een toestemming als bedoeld onder b wordt geweigerd indien de veiligheid van personen niet is verzekerd, dan wel indien degene die de toestemming vraagt de gemeente Enschede niet schriftelijk heeft gevrijwaard van vergoeding van schade die voortvloeit uit het gebruik maken van de gevraagde toestemming.

Artikel 3
a. Burgemeester en Wethouders beslissen op een aanvraag voor een toestemming als bedoeld in artikel 2, onder b, binnen vijf dagen na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.
b. Burgemeester en Wethouders kunnen hun beslissing voor ten hoogste vijf dagen verdagen.
c. Indien een aanvraag voor een toestemming wordt ingediend minder dan drie dagen voor het tijdstip waarop de aanvrager de toestemming nodig heeft, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 4
Een toestemming wordt ingetrokken of gewijzigd: a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de toestemming, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang van de veiligheid van personen;
c. indien een aan de toestemming verbonden beperking niet is of wordt nagekomen.

Artikel 5
Rechthebbenden op een onroerende zaak gelegen in het gebied Roombeek zijn verplicht te gedogen dat de werkzaamheden en maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter beperking van gevaar voor personen, worden uitgevoerd.

Artikel 6
Overtreding van het bij artikel 2, onder a of e, of artikel 5 van deze verordening bepaalde, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 7
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door Burgemeester en Wethouders aangewezen personen.

Artikel 8
Zij die zijn belast met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na afkondiging.

Artikel 10
Deze verordening kan worden aangehaald als "Veiligheidsverordening Roombeek".

Vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2000

de Voorzitter,
w.g. J.H.H.Mans

de Secretaris,
w.g. A.H.P. van Gils

deze verordening treedt in werking op 1 juni 2000Algemeen e-mail adres van de gemeente: postbus20@enschede.nl Voor vragen en opmerkingen over deze site: webmaster@enschede.nl Stadhuis, Langestraat 24, Postbus 20, 7500 AA, tel.(053) 4818181, fax (053) 4317445.
Stadskantoor, Hengelosestraat 51


Deel: ' Vrijwilligersmarkt in Enschede '
Lees ook