Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Vrijwilligerswerk vergroot maatschappelijke participatie van nieuwkomers en vluchtelingen

Sinds 1 januari 1996 zijn alle nieuwkomers en vluchtelingen bij wet verplicht om een zogenaamd inburgeringscontract te tekenen waarin ze beloven een aantal cursussen te volgen. Als cursisten na gemiddeld een jaar hun inburgeringsprogramma afgewerkt hebben, wacht hen opnieuw een duik in het diepe. Er zijn vaak wachtlijsten bij vervolgopleidingen en het blijft moeilijk om een baan te vinden. Bovendien is door deelnemers aan het programma aangegeven dat ze wel enige theoretische kennis van de Nederlandse samenleving krijgen, maar die niet altijd overeenkomt met de praktijk.

Om vorm te geven aan invulling van die praktische kennis heeft PRISMA, provinciale ondersteuningsinstituut voor welzijn, educatie en maatschappelijke activering, in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Contour, Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen en het Regionale Opleidingscentrum Midden-Brabant een project Nieuwkomers, Vluchtelingen en vrijwilligerswerk' opgezet waarbij nieuwkomers en vluchtelingen in contact worden gebracht met vrijwilligerswerk. Het idee hier achter was dat vrijwilligerswerk een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan het beheersen van het Nederlands en de integratie in de Nederlandse samenleving. Hoewel het krijgen van betaald werk geen doelstelling was van het project, zou het een gunstig neveneffect kunnen zijn.

In het onderzoeksrapport 'Ver-rijkend Talent', publicatie van de Wetenschapswinkel van Katholieke Universiteit Brabant, worden de resultaten van het onderzoek weergegeven naar het effect van vrijwilligerswerk op de integratie en participatie van nieuwkomers en vluchtelingen. Er zijn drie interviewronden gehouden om de effecten van het vrijwilligerswerk op de inburgering te kunnen vaststellen. Bij de voormeting is gesproken met 17 deelnemers aan het vrijwilligersproject, de nameting had betrekking op 15 vrijwilligers. Daarnaast zijn de instellingen benaderd waar het vrijwilligerswerk werd verricht en werden alle begeleiders telefonisch genterviewd. Driekwart van de respondenten was vluchteling (uit Afghanistan, Iran, Irak, Iraaks Koerdistan, Syrisch Koerdistan, Turkije, Bosnië, Somalië en Zaïre). Vier respondenten waren nieuwkomers: twee in het kader van hereniging met hun (Turkse en Marokkaanse) familie, twee in het kader van hun huwelijk met een Nederlandse partner.

Met enige voorzichtigheid, op basis van de kleinschaligheid van het onderzoek, kan worden gesteld dat de resultaten bevredigend zijn. Een duidelijk effect heeft het project op de maatschappelijke participatie. Deelnemers zijn zelfbewuster geworden en kunnen beter hun eigen belangen bij instellingen behartigen. Ook is er sprake van een verbeterde doorstroming naar opleidingen en betaald werk. De sociale integratie blijft echter beperkt tot de contacten die men opdoet bij het vrijwilligerswerk. Die voorzien ook duidelijk in een behoefte, maar hebben waarschijnlijk geen blijvend karakter en leiden ook niet tot meer sociale contacten daarbuiten. Wat betreft de taalvaardigheid is het effect op lezen en schrijven nihil, maar de spreek- en luistervaardigheid wordt door de deelname aan het project duidelijk verbeterd. De vrijwilligers worden letterlijk mondiger.

Het rapport 'Ver-rijkend Talent' wordt aangeboden aan de wethouder van welzijn, sociale zaken en arbeidsmarkt, W.C. Luijendijk van de gemeente Tilburg. Dit zal plaatsvinden op woensdag 21 april a.s. om
16.00 bij PRISMA, Spoorlaan 460 te Tilburg.

Persvertegenwoordigers, die prijs stellen op een exemplaar van het onderzoeksrapport 'Ver-rijkend Talent' kunnen dat aanvragen bij de Wetenschapswinkel KUB; tel: 013-4662819/2645. Voor informatie met betrekking tot de bijeenkomst op 21 april kunt U contact opnemen met mw. Y. Atas, PRISMA, 013-5441440.


20-04-1999 KUB

Deel: ' Vrijwilligerswerk vergroot participatie nieuwkomers '
Lees ook