Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


VROM, bouwwereld en VNG starten task-force om daling woningbouwproductie (30-8-2001)
Het ministerie van VROM, een aantal koepelorganisaties uit de bouwwereld en de VNG richten een task-force op die voorstellen moet ontwikkelen om de dalende trend van de laatste jaren in de productie van nieuwbouwwoningen te keren. In december moeten deze voorstellen, zowel gericht op de korte als de langere termijn, er liggen. Dit is de uitkomst van een informeel overleg vandaag tussen staatssecretaris Remkes van VROM, vertegenwoordigers van het AVBB, Neprom, NVB, Bouwned en de VNG.
Partijen hebben besloten ook Aedes, vereniging van woningcorporaties, IPO en NVM te vragen aan de task-force deel te nemen.De productie van nieuwbouwwoningen is de afgelopen jaren gestaag gedaald. In 1995 werden nog 94.000 woningen voltooid, in 2000 was dit gezakt naar 71.000 (CBS-cijfers). Recent onderzoek en nog lopend onderzoek noemen een scala aan oorzaken. Alle partijen zijn het erover eens dat er een probleem is en dat de oorzaken hiervan niet uitsluitend bij een van de partijen liggen. Ze onderkennen de noodzaak om de problemen gezamenlijk en in samenhang aan te pakken.

Oorzaken zijn bijvoorbeeld:

capaciteitsproblemen, zowel kwantitatief als
kwalitatief, bij gemeenten, ontwikkelaars en het bouwend bedrijfsleven;

het bouwen van woningen met een hogere kwaliteit sluit aan bij de sterk toegenomen vraag naar meer kwaliteit. Dit leidt echter wel tot langere bouwtijden en gemiddeld latere oplevering;

de duur van procedures, inclusief een lang voortraject voor de feitelijke ontwikkeling, en het toegenomen gebruik ervan door mondiger burgers;

de toegenomen complexiteit van het bouwproces wat de samenwerking tussen alle betrokken partijen bemoeilijkt.

Task-force
In het gesprek is afgesproken dat de partijen gezamenlijk een task-force in het leven roepen die voor het eind van dit jaar met een samenhangend pakket voorstellen komt om de problemen aan te pakken. In december zal een vervolggesprek worden gepland.

Elementen voor mogelijke oplossingen zijn:

het ontwikkelen van een leidraad voor planontwikkeling en het hanteren van procedures, vooral ten behoeve van mensen met geringe praktijkervaring;

een helpdesk of .vliegende brigade. waar problemen aan kunnen worden voorgelegd;

lokatiegerichte aanpak van de grote VINEX-wijken, zowel leren van goede voorbeelden ('best practices') als maatwerkoplossingen voor specifieke problemen.
(bron: http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=5123)


Deel: ' VROM, bouwwereld en VNG starten task-force '
Lees ook