28-02-2000

Ministerie VROM deelt standpunt van Nozema in storingsproblematiek gemeente IJsselstein

Minister Pronk van het ministerie van VROM laat Nozema en de gemeente IJsselstein in een brief weten het eens te zijn met het standpunt van Nozema dat de gemeente IJsselstein haar belofte moet nakomen met een oplossing te komen voor de storingsproblematiek in de nieuwbouwwijk Zenderpark. Onder deze voorwaarde is destijds de Planologische Kern Beslissing en het Bestemmingsplan Zenderpark tot stand gekomen. De minister reageert hiermee op het verzoek van Nozema om spontane schorsing en vernietiging van het bestemmingsplan.

Om de nieuwbouwwijk te kunnen bouwen, heeft de gemeente toegezegd maatregelen te treffen om storing aan apparatuur ten gevolge van de radio-uitzendingen te voorkomen. De gemeente IJsselstein heeft Nozema in 1995 benaderd met het voorstel de masten te verplaatsen omdat zij dit als de meest praktische oplossing zag. Nozema verklaarde zich bereid om aan de verplaatsing mee te werken. Hiertoe sloten de gemeente en Nozema in 1995 een convenant. Na vier jaar is nog steeds geen structurele oplossing gevonden voor de zendmasten bij de wijk Zenderpark. De huizen zijn niet aangepast en de masten zijn niet verplaatst. Ondertussen dringt de tijd. Hoewel de gemeente IJsselstein en Nozema nog steeds streven naar verplaatsing van de zendmasten, had Nozema liever een oplossing gezien voordat de bouw was gestart.

Minister Pronk is met Nozema van mening dat bebouwing in de Zenderlocatie moet voldoen aan de in de Koninklijke Besluiten van 1995 en 1996 vermelde eisen om zo storing van apparatuur te voorkomen. Of er moeten voorzieningen aan de woningen worden getroffen of er moet zekerheid zijn over het verplaatsen van de masten. De minister neemt daarmee duidelijk afstand van het standpunt van de gemeente dat het Koninklijk Besluit van 1995 geen betekenis meer zou hebben.

Er is nog steeds overleg tussen Nozema, de gemeente en provincie om te komen tot verplaatsing van in ieder geval een gedeelte van de zenders. Komen partijen hier niet uit, dan is de verwachting dat de minister alsnog zal ingrijpen. De minister zegt in zijn brief: Indien de betrokkenen in dat overleg gezamenlijk tot de conclusie komen dat ik aan een oplossing van het probleem een concrete bijdrage zou kunnen leveren, verneem ik dat gaarne, onverlet de primaire verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur, zoals die voortvloeit uit de wettelijke bevoegdheidsverdeling alsmede uit de voorwaarden die indertijd door het Rijk zijn gesteld bij de acceptatie van deze locatie voor woningbouw (). Zolang de masten niet zijn verplaatst, kan er dan ook alleen worden gebouwd met inachtneming van de voorgeschreven voorzieningen ter voorkoming van storing. Doet de gemeente IJsselstein dit niet, dan is te verwachten dat de minister het verzoek van Nozema om vernietiging van het bestemmingsplan inwilligt.

Deel: ' VROM eens met Nozema over storingen in gemeente IJsselstein '
Lees ook