Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VROM-Inspectie controleert drinkwaterwinning in eigen beheer (29-5-2002)


De VROM-Inspectie gaat deze zomer controles uitvoeren bij in totaal zo'n 100 campings, kantoren, zwembaden, kazernes, bejaardencentra en ziekenhuizen die in eigen beheer drinkwater winnen en zuiveren om dit ter beschikking te stellen aan gasten, werknemers of patiënten. Met deze actie wil de Inspectie kijken of bedrijven en instellingen zich houden aan de regels voor de zogeheten eigen winningen van drinkwater (inclusief water om te douchen). Sinds 1 januari moeten zij onder meer over een meetprogramma beschikken. Daarnaast controleert de Inspectie ook op de naleving van de regels voor de preventie van legionella. Ook worden watermonsters genomen om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het drinkwater. De resultaten van de handhavingsactie zijn eind dit jaar beschikbaar.

Verplichtingen
In het Waterleidingbesluit van 9 februari 2001 stelt de overheid eisen aan het beheer en de inrichting van zogeheten zelfstandige collectieve watervoorzieningen (eigen winningen). Zo moet iedere organisatie die drinkwater in eigen beheer wint en zuivert en dit ter beschikking stelt aan derden, een meetprogramma opstellen en dat ter goedkeuring aan de VROM-Inspectie voorleggen. Dat is sinds
1 januari van dit jaar verplicht. 
Met dat meetprogramma wordt periodiek nagegaan of het drinkwater aan de kwaliteitseisen uit het Waterleidingbesluit voldoet.  Deze eisen zijn vergelijkbaar met de eisen voor water dat afkomstig is van de waterleidingbedrijven.
Ook gelden bij eigen winningen voorschriften over het informeren van verbruikers over de kwaliteit van het leidingwater. Bovendien hebben eigenaren van collectieve watervoorzieningen te maken met de regels voor legionellapreventie. Zo moeten zij een risicoanalyse en indien nodig een beheersplan opstellen. Ook hierop zal de VROM-Inspectie bij de bedrijfsbezoeken controleren.

Handhaving
Bij overtredingen van het Waterleidingbesluit en het Tijdelijke Regeling Legionellapreventie, legt de Inspectie een sanctie op. Dat kan een waarschuwing zijn maar ook een dwangsom en/of een proces-verbaal.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7581&site=persbericht )


---

Deel: ' VROM-Inspectie controleert drinkwaterwinning in eigen beheer '
Lees ook